Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til å kjøpe eller arve (erverve) fast eiendom. Fast eiendom kan være hus, gård eller ubebygd tomt. 

Hvilke erverv er konsesjonsfrie?

Du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, uten å søke om konsesjon. 

Hva må jeg gjøre hvis jeg ikke får konsesjon?

Dersom du ikke får konsesjon, skal kommunen sette en frist for videresalg. Du må da selge eiendommen til noen som kan få konsesjon eller som kan erverve konsesjonsfritt. Eiendommen kan bli tvangssolgt om fristen ikke overholdes. 

Hvem behandler søknaden min?

Det er landbrukskontoret som innstiller saken for politisk utvalg, der endelig beslutning blir tatt.