Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel for bestemte formål. Politiet kontaktes i tilfelle lovovertredelser. 

Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er viktig å ta vare på muligheten til naturopplevelser og avkopling i friluft. Skogen skal selvfølgelig brukes i næringsøyemed, men for at naturen i størst mulig grad skal være fri for motorstøy, har vi et regelverk som begrenser bruken av motorkjøretøy i utmark. Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader. 

Snøscootere 

Preparering av skiløyper for allmennheten og konkurranser – når det foretas av kommuner, hjelpekorps eller idrettslag – er tillatt.

Barmarkkjøring

Transport av jaktutbytte fra storvilt er tillatt, det er også all nyttekjøring knyttet til skogsdrift.

Vann og vassdrag 

På Mjøsa er det tillatt å bruke motorbåt.

Ferdsel med motorbåter er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. På Mjøsa er ferdsel med motorbåter tillatt etter denne bestemmelsen.

Med unntak av Skumsjøen, der det er tillatt med motorbåt inntil 6 hk, er det ikke tillatt med motorbåter i andre innsjøer/vann i Gjøvik.