Naturmangfold

Gjøvik kommune har en variert natur som strekker seg fra vannkanten ved Mjøsa og til de høyreliggende skogkledde åsene i Snertingdal og Vardal. Mellom disse to ytterpunktene er det et varierende endring i landskapsbilde fra bykjernen, kulturlandskap, jordbrukslandskap og ulike skogsområder. 

Kommunedelplan for naturmangfold 2022-2026

Har du lyst til å lese mer om hva slags natur og ulike miljøer du kan finne i Gjøvik kommune, hva som påvirker det og hvilke tiltak vi kan gjøre for å ivareta naturmangfoldet i kommunen? Du finner mye god informasjon om dette i kommunedelplan for naturmangfold.

Kommunedelplan for naturmangfold (PDF, 5 MB)

Hva er naturmangfold?

Naturmangfold defineres som biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold. Arealinngrep og endret arealbruk er den største negative påvirkningen for naturmangfold i Norge. Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene på best mulig måte. Dette kan gjøres gjennom en bærekraftig forvaltning som er basert på kunnskap om natur og gjeldene lovverk, mål og strategier, samt prioritering av tiltak.