Nybygging og ombygging av landbruksveger

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveger må godkjennes av kommunen.

Hvem kan søke?

Eiere av landbrukseiendommer som ønsker å bygge ny eller forbedre en gammel jordbruks- eller skogsveg. 

Slik søker du 

Søk om godkjenning av landbruksveg

Veiledning til utfylling finnes på side 4 i skjemaet. Send ferdig utfylt skjema på e-post til tarald.okseter@gjovik.kommune.no.

Dette skal søknaden inneholde

  • Generelt om vegtiltaket
  • Hensyn til miljøverdier og andre interesser 
  • Kart i målestokk 1:5000

Hvilke tiltak er søknadspliktige?

  • Skogbruk
  • Utmark
  • Jordbruk
  • Setervirksomhet
  • Gårdsturisme
  • Kraftverk

Hvilke tiltak er ikke søknadspliktige?

Oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier er ikke søknadspliktig.

Kan jeg søke om tilskudd?

Det er mulig å søke om tilskudd til skogsveiene i landbruket. 

Søk om tilskudd til vegbygging

Send ferdig utfylt skjema på e-post til tarald.okseter@gjovik.kommune.no.