Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Ordningen skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer.

Hva kan jeg bruke skogfond til?

 • skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og velteplasser
 • vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
 • miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
 • skogbruksplanlegging
 • bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse
 • forsikring av skog
 • kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
 • oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

Får jeg skattefordel av skogfondet?

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer først når pengene tas ut igjen fra fondet. 85 % av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.

Søknad om refusjonskrav fra skogfondet

Du søker refusjon på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten eller ved å sende e-post til tarald.okseter@gjovik.kommune.no.

Søk om refusjon fra skogfondet

Hva skal være med i søknaden?

 • Fakturaer som dokumenterer hva som er gjort
 • Beskrivelse av type tiltak (for eksempel nyplanting), mengde (antall, areal, lengde) og kartfesting (teignummer og bestandsnummer eller inntegnet på kart)

Husk: Du må selv søke om eventuelle tilskudd til tiltakene.

Hvordan sjekker jeg min skogfondskonto?

På skogfondskontoen kan du følge med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser.

Logg inn på skogfondskontoen i Altinn.