Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. 

Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger

Disse retningslinjene omtaler Gjøvik kommunes alkoholpolitikk. Retningslinjene ble vedtatt i kommunestyret 29. april 2021.

Se retningslinjene for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger. (PDF, 185 kB)

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Se alkoholloven på lovdata.no.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Se alkoholforskriften på lovdata.no.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Se serveringsloven på lovdata.no.

Forskrift om åpningstider

Kommunestyret har vedtatt forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker i Gjøvik kommune.

Se forskriften om åpningstider på lovdata.no.

Kontroll av salg- og skjenkesteder

Gjøvik kommune har fra 01.01.2020 til 31.12.2024 avtale med Trygg 24 AS om kontrollvirksomhet. Avtalen er inngått i samarbeid med Lillehammer, Ringsaker og Hamar kommuner.

Trygg 24 AS skal foreta kontroller av både faste salgs- og skjenkesteder og steder som er gitt salgs- eller skjenkebevilling for en enkeltanledning/ambulerende skjenkebevilling. De skal også føre tilsyn med at detaljister overholder bestemmelser etter tobakkskadeloven.