Felling av trær på kommunal grunn

Ønsker du å felle et tre utenfor din egen eiendom, kan du sende oss en søknad. Trær på din egen eiendom som faller på kommunal grunn ved felling må også søkes om.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet under for å søke om trefelling på kommunal grunn. Skjemaet sendes til parksjefen i Gjøvik kommune.

Søk om trefelling

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. november. Alle søknader sendt inn før frist vil vurderes kommende vinter. Ventetiden avhenger av hvor mange som søker og kapasitet.

Slik vurderes søknaden

Park har som målsetting å bidra til å sikre byens grønne arealer for økt trivsel og helse, og sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Trær er viktige elementer i denne sammenheng. Først og fremst vil Naboloven og Naturmangfoldloven ligge til grunn for vurderingen.

Hver søknad vurderes på bakgrunn av

  • sol og skygge
  • mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
  • estetiske vurderinger og trærnes betydning i området
  • treets alder, art, tilstand og livsløp
  • klimatiske vurderinger - for eksempel økt vindeksponering ved fjerning av vegetasjon
  • hensyn til det biologiske mangfoldet

Søknader om å fjerne trær for å oppnå bedre utsikt blir normalt ikke godkjent.

Saksgang og klage

Parkvesenet behandler søknader som er kommet inn før 15. november i løpet av desember og januar. Aktuelle tiltak settes vanligvis i verk i løpet av vinteren (januar – april). Søkeren får melding innen 1. april dersom søknaden blir totalt avslått.

Klage på avslag rettes til Park innen tre uker etter mottatt melding. Trær som kan felles, blir merket med spray dersom privatperson eller velforening skal stå for fellingen.

Søkeren kan merke aktuelle trær tydelig med bånd eller tape innen 1. desember. Det er forbudt å blinke eller male trærne.