Gjøvik kommune

Saksbehandlingstider for eiendomsskatt

På grunn av interne omdisponeringer i forbindelse koronasituasjonen er saksbehandlingstiden ved eiendomsskattekontoret utsatt på ubestemt tid. Dette berører spesielt deg som har sendt inn klage på eiendomsskattetaksten, og som venter på svar på denne. Eiendomsskattekontoret er fortsatt betjent mandag til fredag, men med redusert bemanning.

Klage på eiendomsskatt

Klage på eiendomsskatt

Jeg ønsker å klage på eiendomsskatten

  • Fristen for å klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt for inneværende år er 12. april.
  • Begrunn gjerne hva som påklages, om det er feil i faktagrunnlaget eller om du mener takstgrunnlaget er for høyt.
  • Skattetakstnemndas behandling av innkomne klager startet opp i mai, og er et arbeid som vil fortsette utover høsten.
  • Alle som har sendt skriftlig klage og mottatt et foreløpig svar på denne, vil motta en skriftlig orientering om takstnemndas vedtak når dette er klart.
  • Er du i tvil om vi har mottatt klagen din, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Mens du venter på at din klage behandles, må fakturaer betales. Hvis du får medhold, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye. Det gjelder både klager og retting av feil i faktagrunnlaget.

Klage sendes til: 

Status klager 2019

Eiendomsskattekontoret mottok i 2019 ca 350 klager som skal behandles av nemndene oppnevnt for eiendomsskattesaker.

150 klagesaker er per 17.12.2019 blitt behandlet i første instans, skattetakstnemnda . Parallelt har det pågått behandling av en rekke saker i 2. instans overskattetakstnemnda .

Videre progresjon i klagebehandlingsarbeidet i 2020:

I forbindelse med overgang til nye nemnder, er klagebehandlingsarbeidet noe forsinket til utpå nyåret på grunn av opplæring. Nemndene er etter planen klar for å fortsette klagebehandlingsarbeidet fra medio februar. Det er forventet at alle som sendte inn en klage i 2019, skal ha mottatt et vedtak på sin klage innen utgangen av 2020.

Har du spørsmål om din klage, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Hva med fakturaene mens jeg venter på at klagen blir behandlet?

For alle klager gjelder fortsatt den eiendomsskattetaksten som er vedtatt av skattetakstnemnda. Det vil si at utsendte faktura skal innbetales jf. Eiendomsskattelovens § 25, såfremt det ikke er inngått annen avtale med kommunen. For mye innbetalt eiendomsskatt vil bli tilbakebetalt. Dette er i henhold til eiendomsskattelovens § 25, 3. ledd.