Dispensasjon fra arealplan

Hvis du ønsker å gjøre noe annet på en eiendom enn det gjeldende arealplan legger opp til, kan du enten søke om dispensasjon eller søke om å endre reguleringsplanen. 

Dispensasjon er unntaket

En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak til å bygge eller gjøre noe som ikke er i overensstemmelse med disse bestemmelsene. Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset.

Dette følger av plan- og bygningsloven kapittel 19, som kan leses på lovdata.no 

De vedtatte arealplanene har vært gjennom politiske prosesser med medvirkningsmuligheter for naboer, offentlige myndigheter og private organisasjoner som har interesse i planen. En vedtatt plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjoner er avvik fra arealplaner som vi bare unntaksvis skal tillate. 

Hva kan det dispenseres fra?

Det kan dispenseres fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan for eksempel dispenseres fra arealplaner, byggeforbud i strandsonen, forskrifter og lokale vedtekter.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften (SAK10). Det er i praksis heller ikke særlig aktuelt å dispensere fra lovens krav til estetisk kvalitet i det som bygges, eller fra sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK10).

Hva skal til for å kunne få dispensasjon?

Kommunen kan gi dispensasjon hvis:

 • hensynene bak bestemmelsene i planen det dispenseres fra eller plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt
 • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene

Det er viktig å merke seg at det er tiltakshaver/søker som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

For å gi dispensasjon, må fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene. I utgangspunktet er det fordeler og ulemper for de allmenne interessene som skal avveies. 

Når du skal søke om dispensasjon bør du begrunne den med forhold som er spesielle for din sak. Generelle argumenter som mange andre også kan komme med, vil normalt ikke bli tillagt særlig vekt. Det kan likevel være viktig at du redegjør også for disse. Har du argumenter som teller positivt for hensynet bak regelen du søker dispensasjon fra, vil det være til din fordel. Argumenter som er knyttet til mer personlige forhold slik som for eksempel; behov for større plass, rent personlige forhold som sykdom eller lignende, eller at dispensasjonen er nødvendig som ledd i et arveoppgjør har ofte ikke avgjørende vekt i dispensasjonsvurderingen. 

Slike hensyn kan bare i begrenset utstrekning tillegges vekt, ettersom arealbruk fastlegges i et livslangt perspektiv, mens eierforholdene på stedet vil kunne være skiftende. Individuelle hensyn som sosialmedisinske, personlige eller sterke menneskelige hensyn kan noen ganger «tippe vektskåla» for dispensasjon der det ikke er andre forhold som taler tyngre mot en dispensasjon. Personlige ønsker om en bestemt utnyttelse av en eiendom kan i noen tilfeller være sammenfallende med de hensyn plan- og bygningslovningen er satt til å ivareta. Eksempler på dette er der dispensasjonen fører til at bygget eller uteoppholdsarealet får bedre funksjonalitet, eller der dispensasjonen vil gi bedre arkitektonisk kvalitet.

Det vil derfor i hovedsak være samfunnsmessige hensyn av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter som har vekt. Økonomiske og privatrettslige forhold skal i utgangspunktet ikke vurderes.

Se hvilken plan som gjelder for eiendommen din.

Hvordan begrunne en dispensasjonssøknad?

Når du skal skrive begrunnelsen skal du:

1. Vurdere om hensynet bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra settes vesentlig til side. (Hva hensynet bak en bestemmelse er finner du ut ved å lese forarbeidene til bestemmelsen eller annen juridisk litteratur. Forarbeidene til bestemmelsene til ulike arealplaner finner du i et dokument som heter planbeskrivelse. Du kan få tilgang til planbeskrivelsen ved å henvende deg til kommunen). Denne vurderingen kan du gjøre på følgende måte;

 • Skriv hva hensynet bak bestemmelsen er. Skriv så hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet.
 • Om det du skal bygge / gjøre er av betydning for noen av de hensynene som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse (§ 1-1), kommentere du dette.
 • Om statlige eller regionale myndigheter allerede har uttalt seg negativt til det du skal bygge / gjøre, kommenterer du dette også. 

2. Beskrive hvorfor fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det kan du gjøre på følgende måte;

 • Skriv hva som er ulempene med det du skal bygge / gjøre. Det kan for eksempel være ulemper for allmennheten, naboer, for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta. 
 • Skriv deretter hva som er fordelene med dispensasjonen. 
 • Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og begrunn hvorfor du mener fordelene er klart større enn ulempene.

Søker du dispensasjon fra plan- og bygningsloven eller forskrifter til loven tar du også med hvilke fordeler og ulemper dispensasjonen kan få for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet i disse punktene. 

På denne måten veier du de ulike interessene i saken opp mot hverandre, for til slutt å konkludere med at vilkårene for å gi dispensasjon er til stede. (Konkluderer du med at de ikke er til stede sender du ikke søknaden til kommunen.)

Slik søker du dispensasjon

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon, må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å omsøke selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket.

Søknad om dispensasjon fremsettes skriftlig. 

Dispensasjonssøknaden skal inneholde:

 1. En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes dispensasjon i fra.
 2. En redegjørelse for hvilke fordeler og ulemper som taler for/mot dispensasjon.
 3. Situasjonskart/Kartutsnitt - som ikke skal være eldre enn 1 år. Dette må være målsatt.
 4. Plan, snitt – og fasadetegninger med terrenglinjer i målestokk 1:100. Tegningene må være målsatte.
 5. Dispensasjoner skal nabovarsles.
 6. Begrunnelsen for søknad om dispensasjon skal vedlegges varselet. jf. Plan- og bygningsloven § 19-1
 7. Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring jf. Plan- og bygningsloven § 19-1 (eks. LNF-områder, strandsone og langs vassdrag). Dette vil kommunen sørge for.

 

Grunngitt søknad sendes til: 

Per post til Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik eller 

e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Nabovarslingsskjema og andre skjema til byggesak finner du her.

Fremgangsmåten for søknad om dispensasjon vil også gjelde i forbindelse med byggesak.

Send inn byggesøknad 

Er du profesjonell aktør, kan du finne søknadsskjema her.