Veileder for barn og unges uteområder

«Veileder for barn og unges uteområder» skal være et aktivt verktøy i all plan- og byggesaksbehandling som berører barn og unges interesser. Veilederen er retningsgivende etter planbestemmelser til kommuneplanens arealdel.

Veilederen henvender seg til private og offentlige utbyggere, samt andre involverte aktører.

Veilederen skal brukes som et verktøy ved plassering av lek-/uteoppholdsareal som arealformål i plankart, til utarbeidelse av bestemmelser i nye reguleringsplaner og ved opprusting av eksisterende uteanlegg.

Se veilederen for barn og unges uteområder (PDF, 3 MB)

Kvalitet på uteområder for barn og unge

Formålet med veilederen er å bidra til utforming og bruk av uteområder som kan legge til rette for utfoldelse og utvikling hos barn og unge opp til 18 år. Veilederen inneholder generelle og konkrete kvalitetskrav som skal understøtte formålet. Kravene er knyttet til en inndeling av uteområder. I tillegg inneholder veilederen også krav med hensikt om å ivareta og sikre kvalitet ved opparbeidelse og drift av uteområdene.

Inndelingen av tilrettelagte uteområder består av

  • nærlekeplass for de minste barna (1-5 år)
  • områdelekeplass for større barn (6-12 år)
  • aktivitetsplass inkludert nærmiljøanlegg
  • anlegg på barnehager og skoler

Bruk av veilederen i planprosess og byggesøknad

  1. I planprosess må aktører gjøre seg kjent med generelle kvalitetskrav i kapittel 3 og konkrete kvalitetskrav i kapittel 4.
  2. I planprosess skal krav til innhold og utforming nedfelles i bestemmelser og utdypes i planbeskrivelsen og utomhusplan, med egnet arealformål i plankartet.
  3. Aktører må forholde seg til krav om dokumentasjon i både plan- og byggesak, som nevnt i kapittel 5. Tabellen i kapittel 5 gir en oversikt over hva som skal dokumenteres når.
  4. Anlegget bygges i henhold til tekniske krav gitt i kapittel 6.
  5. Aktører bør ha kjennskap til vesentlige forhold vedrørende eierskap og drift, som nevnt i kapittel 7.