Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel bestemmer hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til.

Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir bestemmelser og retningslinjer for konkrete utbyggingstiltak og detaljplaner. Kommuneplanens arealdel følger opp de 5 overordnede plangrepene og de langsiktige arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel - Langtidsplan 2018. 

Kommunestyret vedtok den 29. oktober 2020 ny arealdel av kommuneplanen. I etterkant av dette vedtok kommunestyret den 14. september 2023 en mindre endring av planen med hovedfokus på planbestemmelsene. 

Plandokumenter

Kommuneplanens arealdel finner du her

Plankartet finner du via linken til geoinnsyn ovenfor. Øvrige plandokumenter er tilgjengelig både i geoinnsyn og nedenfor. 

Plankart (hele kommunen) (PDF, 9 MB)
Plankart (hefte med kartutsnitt) (PDF, 18 MB)
Plankart (hefte med tematiske kartutsnitt) (PDF, 48 MB)
Planbestemmelser (PDF, 3 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
Konsekvensutredning (PDF, 23 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 8 MB)
Veileder for barn og unges uteområder

Politisk behandling

Vedtak i kommunestyret (PDF, 606 kB)
Vedtak - B25 Fjordheim (PDF, 227 kB)
Vedtak i kommunestyret 14.9.2023- mindre endring av kommuneplanens arealdel
Oppsummering av innkomne merknader ved offentlig ettersyn og kommentarer (PDF, 2 MB)
Oppsummering av innkomne merknader ved varsel om oppstart og kommentarer (PDF, 346 kB)
Sammenstilling av innkomne høringsuttalelser ved offentlig ettersyn (PDF, 25 MB)
Sammenstilling av innkomne høringsuttalelser ved varsel om oppstart (PDF, 15 MB)
Sammenstilling av private innspill til arealbruksendringer (PDF, 37 MB)
Meklingsprotokoll (PDF, 152 kB)

Kunnskapsgrunnlag

Analyse av varehandel og senterstruktur (PDF, 7 MB)
Analyse av varehandel og senterstruktur - vedlegg (PDF, 3 MB)
Bolig- og boligsosial analyse (PDF, 6 MB)
Kommunestyrevedtak om innføring av tilknytningsplikt for fjernvarme (PDF, 810 kB)
Landskapsanalyse (PDF, 18 MB)
Rapport fra workshop om sentrumsutvikling (PDF, 15 MB)
Vurdering av potensielle næringsområder (PDF, 12 MB)
Vurdering av eksisterende boligområder (PDF, 2 MB)