Gjøvik kommune

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel bestemmer hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til.

Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir bestemmelser og retningslinjer for konkrete utbyggingstiltak og detaljplaner. Kommuneplanens arealdel følger opp de 5 overordnede plangrepene og de langsiktige arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel - Langtidsplan 2018. 

Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Kommunestyret vedtok den 29. oktober 2020 ny arealdel av kommuneplanen. 

Boligområde B1 Brobakken er unntatt rettsvirkning på grunn av uavklart innsigelse fra Statens vegvesen. Innsigelsen blir oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Plandokumenter:

Kommuneplanens arealdel finner du her

Plankartet finner du via linken til geoinnsyn ovenfor. Øvrige plandokumenter er tilgjengelig både i geoinnsyn og nedenfor. 

Plankart (hele kommunen) (PDF, 9 MB)
Plankart (hefte med kartutsnitt) (PDF, 18 MB)
Plankart (hefte med tematiske kartutsnitt) (PDF, 42 MB)
Planbestemmelser (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Konsekvensutredning (PDF, 23 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 8 MB)

Vedtak i kommunestyret (PDF, 606 kB)
Oppsummering av innkomne merknader ved offentlig ettersyn og kommentarer (PDF, 2 MB)
Oppsummering av innkomne merknader ved varsel om oppstart og kommentarer (PDF, 346 kB)
Sammenstilling av innkomne høringsuttalelser ved offentlig ettersyn (PDF, 25 MB)
Sammenstilling av innkomne høringsuttalelser ved varsel om oppstart (PDF, 15 MB)
Sammenstilling av private innspill til arealbruksendringer (PDF, 37 MB)
Meklingsprotokoll (PDF, 152 kB)

Kunnskapsgrunnlag:
Analyse av varehandel og senterstruktur (PDF, 7 MB)
Analyse av varehandel og senterstruktur - vedlegg (PDF, 3 MB)
Bolig- og boligsosial analyse (PDF, 6 MB)
Kommunestyrevedtak om innføring av tilknytningsplikt for fjernvarme (PDF, 810 kB)
Landskapsanalyse (PDF, 18 MB)
Rapport fra workshop om sentrumsutvikling (PDF, 15 MB)
Vurdering av potensielle næringsområder (PDF, 12 MB)
Vurdering av eksisterende boligområder (PDF, 2 MB)


Begrenset høring - boligområde B25 Fjordheim

Boligområde B25 Fjordheim i Sommerrovegen sør for Rambekk renseanlegg er unntatt fra rettsvirkning på grunn av endring av planformålet etter offentlig ettersyn. Planformålet er endret fra tjenesteyting til boligformål og friområde. Vi viser til plankart, konsekvensutredningen og risiko- og sårbarhetsanalysen for nærmere redegjørelse og vurderinger av dette forslaget. Endringsforslaget er også lagt ut under "kommuneplaner under arbeid" i geoinnsyn

Høringsfristen er 18. desember 2020.  Eventuelle merknader til denne endringen sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.