Si din mening om arealplaner i Gjøvik

Når man lager arealplaner, er det viktig å sørge for å få innspill og uttalelser fra innbyggerne, grunneierne, organisasjoner og andre offentlige myndigheter.

Si din mening og se hvilke arealplaner som er på høring.

Du kan komme med innspill og uttalelser i to runder i planarbeidet:

  • Når planarbeidet starter (varsel om oppstart).
  • Når forslaget er laget (offentlig ettersyn).

I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet direkte tilsendt. Planarbeidet blir også annonsert i lokalavisa og her på denne siden.

Det er i disse fasene av planarbeidet du kan påvirke innholdet i planen. Informasjon og innspill fra deg kan for eksempel påvirke hvilken byggehøyde som er tillatt innenfor planområdet. Hvis du avventer å mene noe om byggehøyder, byggegrenser, trafikksikkerhet med mer til det kommer en byggesøknad, vil dette allerede være avklart i planen. Vi oppfordrer deg derfor til å engasjere deg i planprosessene, slik at vi kan ivareta interessene og innspillene dine på en god måte.

I tillegg er det klageadgang på selve reguleringsvedtaket.

Design og arkitektur Norge (DOGA) har laget en film der du får se den kommunale planprosessen gjennom barns øyne. Gjennom ti steg forklarer de prosessen på en lettfattelig og forenklet måte.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle oppstart om planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende innspillet ditt direkte til den fagkyndige plankonsulenten i denne runden. Fristen for å komme med innspill er vanligvis fire uker.

Offentlig ettersyn

Når vi har mottatt planforslaget og behandlet det politisk første gang, skal alle få muligheten til å uttale seg. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart, bestemmelser og andre utredninger. Du sender uttalelsen din til oss.

Både den som har laget planforslaget og Arealplanavdelingen, vurderer hvordan den enkelte uttalelse skal påvirke planforslaget. Forslagsstilleren oppdaterer planforslaget, og vi sender det til politisk behandling i utvalg for samfunnsutvikling og videre til kommunestyret. Den som har uttalt seg til en plan, får tilsendt kommunestyrets vedtak.

Klage 

Den som er part eller har rettslig klageinteresse i en plansak, har mulighet til å klage på kommunestyrets vedtak.