Avløpsvann fra virksomheter

Virksomheter med utslipp av oljeholdige væsker, fett eller annen forurensning krever spesielle installasjoner, for eksempel olje- og fettutskiller for å rense avløpsvannet. Virksomhetene må søke kommunen om tillatelse.

Tillatelse gis i henhold til §15 og 15A i forurensningsforskriften, og kan eventuelt komme i tillegg til en tillatelse gitt av statlig forurensningsmyndighet. Tillatelse skal gis til både permanente og midlertidige påslipp til avløpsnettet.

Hva koster det å behandle en påslippssøknad?

På siden for priser og gebyrer finner du pristabell for saksbehandlingskostnader under punktet forurensing.

Krav til virksomheter