Oppgradering av privat avløpsanlegg

Har du et infiltrasjonsanlegg som er eldre enn 30 år vil du få pålegg om oppgradering eller utbedring. Infiltrasjonsanlegg eldre enn 30 år tilfredsstiller ikke dagens krav til rensing. 

Hvorfor opprydning?

I Gjøvik kommune er det, i likhet med i mange andre kommuner, mange eldre og dårlige private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. En stor del av de private avløpsanleggene er fra Mjøsaksjonen rundt 1980 (dvs. nærmere 40 år gamle). De fleste anleggene trenger derfor en oppgradering for ikke å forurense grunnvann, bekker, elver og innsjøer i kommunen.

Kravene i EUs Rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) er innarbeidet i Vannforskriften. Gjøvik kommune er, som alle norske kommuner, forpliktet gjennom Vannforskriften til å redusere forurensningen fra private avløpsanlegg. Gjøvik kommune tilhører vannområdet Mjøsa. Det er utarbeidet en regional plan for vårt område, og i den er det fastsatt miljømål for alt vann, både elver, innsjøer og grunnvann. Utbedring/oppgradering av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse er ett av flere nødvendige tiltak i planen.

Gjøvik kommune har utarbeidet en egen handlingsplan «Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse» som følger opp nasjonale krav. I handlingsplanen har kommunen fastslått at infiltrasjonsanlegg eldre enn 30 år skal oppgraderes til å tilfredsstille dagens rensekrav.

Slike avløpsanlegg vil likevel være lovlige frem til anleggseier mottar eget brev hvor utslippstillatelsen oppheves fra en nærmere angitt dato.

Hvem får pålegg om oppgradering eller forbedring?

Alle som har infiltrasjonsanlegg som er eldre enn 30 år vil få pålegg om oppgradering eller utbedring. Anleggene fra den tiden tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Dette ble vedtatt i en lokal forskrift med tilhørende retningslinjer som stiller krav til både eksisterende og nye anlegg.

Kommunen tar område for område, og det kan derfor ta flere år før du blir berørt. 

Har du fått brev om å oppgradere anlegget ditt?

 • Du må ta kontakt med et foretak med tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet for å få status på ditt eksisterende avløpsanlegg. De utarbeider søknad om utslippstillatelse på vegne av deg.
 • Er det behov for oppgradering av anlegget, kan et prosjekterende foretak hjelpe deg med prosjektering og søknad om fornyet utslippstillatelse.
 • Søknad om fornyet utslippstillatelse sendes til Gjøvik kommune. Dette gjøres av prosjekterende foretak. 
 • Avløpsanlegget må prosjekteres og bygges i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 • Undersøk med naboen om også de har mottatt samme varsel. Ved å samarbeide om felles avløpsanlegg med en eller flere naboer, kan utgiftene reduseres.

Oversikt over et utvalg foretak med nødvendig kompetanse

Dette er ikke en komplett oversikt over alle godkjente foretak. Du kan selv velge hvilket foretak du ønsker å bruke. Be gjerne om pris for flere foretak.

Foretakliste som kan hjelpe - spredt bebyggelse V2
Firma Kontaktperson Telefon E-post
Asplan Viak AS Knut Robert Roberten 975 48 440 Send e-post
BraVa Rådgivning Jørgen Ove Myrre 905 90 717 Send e-post
C. Blekkerud BA-Service Carsten Blekkeud 907 94 560 Send e-post
Gjøvik Rørleggerservice AS Tormod Haugom 913 77 851 Send e-post
GK Rør AS Jon Espen Mjørud Hansen 959 84 540 Send e-post
Hydrogeologi og avløpsrådgivning Lars Westlie 481 76 741 Send e-post
Inge Trettsveen Inge Trettsveen 481 39 783 Send e-post
Magne Sveen AS Terje Ruden-Grinaker 61 15 99 66 Send e-post
Naturbasert AS Kjell-Petter Ellingsbø 47 45 49 27 Send e-post
NIBIO Guro Hensel 977 29 995 Send e-post
Norconsult AS   611 30 330  
Odd Steinar Hansen AS Boye Hansen 91 79 44 62 Send e-post
Oppland Tørkefabrikk AS Henrik Munkelien 959 86 089 Send e-post
Rørlegger Thomas Bjørke Thomas Bjørke 971 31 302 Send e-post
Rørlegger Øyvind Hasvold AS Øyvind Hasvold 913 75 499 Send e-post
SBG Byggprosjekt AS Bjørn Gladbakke 611 18 400 Send e-post
Slåtsveen Bygg Johan Slåtsveen 41 52 29 87 Send e-post
Snertingdal Bygg & Graveservice AS Stian Brobakken 995 81 261 Send e-post
Sweco Norge AS   611 39 100 Send e-post
Tor Ivar Gullord Tor Ivar Gullord 908 60 841 Send e-post
Østlandet geoteknikk AS Andreas Embre 907 71 557 Send e-post
Snertingdal Rørleggerbedrift AS Tormod Haugom 913 77 851 Send e-post

Saksgang

Eiere av avløpsanlegg som trenger oppgradering vil først få et informasjonsbrev. Dersom du som eier ikke gir tilbakemelding på informasjonsbrevet innen 6 måneder, vil du få et varsel om pålegg med en frist for oppgradering eller utbedring av avløpsanlegget.

Dersom fristen ikke overholdes, vil det bli gitt et pålegg etter forurensningsloven om å utføre oppgraderingen. Dersom dette ikke gjøres innen fristen, kan kommunen vedta tvangsmulkt. Tvangsmulkt er et virkemiddel for å sikre gjennomføring av oppgraderingen/utbedringen. Det er klageadgang på vedtak om pålegg og tvangsmulkt. 

Fristens lengde

Fristen vil variere og være avhengig av forurensningsfare/alvorlighetsgrad. I de fleste tilfeller gis det en frist på 18 måneder. Ved akutt forurensning kan kommunen bestemme en kortere frist. Det kan søkes om en utsettelse av frist. Denne søknaden må begrunnes, som eksempelvis livssituasjon slik som alder, sykdom, økonomi etc.

Forurensningsfare er avgjørende om en slik utsettelse kan innvilges. Viktige punkter som blir vurdert er anleggets tilstand og belastning (hvor mye anlegget er i bruk), avstand til drikkevannskilder, naboer og lignende.

Hva koster en utslippssøknad?

Priser og gebyr - Byggesøknad private avløpsanlegg
Gebyrtype Pris inkludert mva.
Utslippssøknad mindre enn 15 PE 5 650 kroner
Utslippssøknad mer enn 15 PE 8 600 kroner
Avslag på utslippssøknad 1 100 kroner
Arealuavhengig tiltak på bolig, fritids- og landbrukseiendom 2 470 kroner

Vanlig stilte spørsmål om avløpsanlegg

Handlingsplan 2016-2030 "Opprydding i avløpsanlegg fra spredt bebyggelse"

Handlingsplanen ble vedtatt høsten 2016 (PDF, 624 kB). Målet er å redusere forurensningen fra private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Den beskriver hvordan opprydding skal skje i kommunen i og hvilke områder som skal prioriteres. Det er utarbeidet en prioriteringsliste ut i fra blant annet resipientforhold, beregnet fosforutslipp og avløpsanleggenes alder, tilstand og funksjon.

Lovverk og informasjon

 • Bygging av private avløpsanlegg er søknadspliktig og det er krav om ansvarlig foretak jamfør plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 20-3.
 • Eieren er tiltakshaver i prosjektet og er ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. I og med at bygging av avløpsanlegg skal forestås av ansvarlig foretak, plikter tiltakshaver å videreføre sitt ansvar til ansvarlig foretak jamfør plan- og bygningsloven § 23-1.
 • Eier er ansvarlig for utslippet (forurensningen) jamfør forurensningsloven § 7.
 • Søknad om utslippstillatelse skal sendes inn til kommunen av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, og som påtar seg ansvaret for at søknaden er komplett.
 • Ansvarlig søker har ansvaret for koordinering overfor kommunen, mens fagansvaret ligger hos de prosjekterende, utførende og kontrollerende.
 • Kommunen krever at det først skal utredes om infiltrasjon til grunnen kan fungere som løsning. Dette kommer an på grunnforholdene, og vi setter derfor strenge krav til at prosjekteringen skal utføres av fagkyndig på området. Om ikke et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg er mulig, så kan andre løsninger aksepteres. Dette er det prosjekterende som skal finne ut av, i samsvar med kommunens gjeldende regler og retningslinjer.

Ta gjerne kontakt med oss

Har du spørsmål om ditt avløpsanlegg eller om utbedring av ditt avløpsanlegg, ta gjerne kontakt med oss i kommunen. Kommunens servicetorget er åpent mellom klokka 09:00 og 14:00 mandag til fredag.