Gjøvik kommune

Informasjon om bosetting

Informasjon om bosetting

Kort fortalt

Bosetting av flyktninger

Ukrainske flyktninger som søker om asyl/ beskyttelse, vil få innvilget kollektiv beskyttelse – dette har norske myndigheter bestemt. Når man får innvilget kollektiv beskyttelse, får man mulighet til å bli bosatt i en kommune i Norge.

Avtalen om bosetting inngås mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og den aktuelle kommunen. Antallet flyktninger som Gjøvik kommune bosetter, bestemmes av kommunestyret, på bakgrunn av anmodning fra IMDi.  

I Gjøvik kommune er det flyktningtjenesten ved NAV Gjøvik som har ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger og inngå avtaler med IMDi om bosetting av konkrete personer i kommunen.

Generell informasjon om bosetting av ukrainske flyktninger er nå lagt ut på nettsiden til IMDi.

Kollektiv midlertidig beskyttelse

Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger.

Hva betyr dette?

 • Tillatelsen er tidsbegrenset og gis for ett år av gangen i inntil tre år.
 • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester
 • Du har rett til å jobbe i Norge.
 • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang. 
 • Er du er mellom 18 og 55 år har du rett og plikt til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Du finner informasjon om introduksjonsprogrammet på norsk og på flere andre språk hos IMDi. 
 • Familiemedlemmene dine som ikke er omfattet av ordningen for kollektiv beskyttelse kan søke om familieinnvandring til Norge etter vanlige regler.
 • Kollektiv beskyttelse danner ikke grunnlag for permanent opphold de tre første årene, men etter tre år kan du få en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold.
 • Du har plikt til å fortelle sannheten. Hvis du har gitt oss uriktige opplysninger eller latt være å nevne forhold som har vesentlig betydning for tillatelsen du får, kan du miste tillatelsen din. Les mer om kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge på UDI.

Flyktninger fra Ukraina: Hvem gjør hva? 

Her en oversikt over hvem som gjør hva:

 • Politiet: Tar seg av registrering av søknader om asyl.    
 • UDI - Utlendingsdirektoratet: Gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre. Les mer på udi.no/krisen-i-ukraina.
 • IMDi – Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet: koordinerer bosettings- og integreringsarbeid. IMDI bestemmer i hvilken kommune flyktningene blir bosatt. Les mer på imdi.no.
 • Kommunene: Gir tjenester (helse, skole, barnehage etc) til de som bor i mottak/akuttinnkvartering og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDI.   

Registrering hos politiet/UDI

Flyktninger som kommer til Norge må registrere seg hos politiet for å søke om beskyttelse (asyl). Oppdatert informasjon om registrering finnes på politiets nettsider.