Informasjon om bosetting

Kort fortalt

Bosetting av flyktninger

Ukrainske flyktninger som søker om asyl/ beskyttelse, vil få innvilget kollektiv beskyttelse – dette har norske myndigheter bestemt. Når man får innvilget kollektiv beskyttelse, får man mulighet til å bli bosatt i en kommune i Norge.

Avtalen om bosetting inngås mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og den aktuelle kommunen. Antallet flyktninger som Gjøvik kommune bosetter, bestemmes av kommunestyret, på bakgrunn av anmodning fra IMDi.  

I Gjøvik kommune er det flyktningtjenesten ved NAV Gjøvik som har ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger og inngå avtaler med IMDi om bosetting av konkrete personer i kommunen.

Generell informasjon om bosetting av ukrainske flyktninger er nå lagt ut på nettsiden til IMDi.

Kollektiv midlertidig beskyttelse

Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger.

Hva betyr dette?

 • Tillatelsen er tidsbegrenset og gis for ett år av gangen i inntil tre år.
 • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester
 • Du har rett til å jobbe i Norge.
 • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang. 
 • Er du er mellom 18 og 55 år har du rett og plikt til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Du finner informasjon om introduksjonsprogrammet på norsk og på flere andre språk hos IMDi. 
 • Familiemedlemmene dine som ikke er omfattet av ordningen for kollektiv beskyttelse kan søke om familieinnvandring til Norge etter vanlige regler.
 • Kollektiv beskyttelse danner ikke grunnlag for permanent opphold de tre første årene, men etter tre år kan du få en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold.
 • Du har plikt til å fortelle sannheten. Hvis du har gitt oss uriktige opplysninger eller latt være å nevne forhold som har vesentlig betydning for tillatelsen du får, kan du miste tillatelsen din. Les mer om kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge på UDI.

Flyktninger fra Ukraina: Hvem gjør hva? 

Her en oversikt over hvem som gjør hva:

 • Politiet: Tar seg av registrering av søknader om asyl.    
 • UDI - Utlendingsdirektoratet: Gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre. Les mer på Les mer på UDI sin nettsider. .
 • IMDi – Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet: koordinerer bosettings- og integreringsarbeid. IMDI bestemmer i hvilken kommune flyktningene blir bosatt. Les mer på imdi.no.
 • Kommunene: Gir tjenester (helse, skole, barnehage etc) til de som bor i mottak/akuttinnkvartering og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDI.   

Registrering hos politiet/UDI

Flyktninger som kommer til Norge må registrere seg hos politiet for å søke om beskyttelse (asyl).  Oppdatert informasjon om registrering finnes på politiets nettsider.

Søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatboende

IMDi bosetter privatboende som er i målgruppen for å bli bosatt med offentlig hjelp. Med privatboende mener vi tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, eller personer som aldri har bodd i mottak.

Du må ha en oppholdstillatelse for å bli bosatt med offentlig hjelp, og tillatelsen må være gitt på bakgrunn av en søknad om beskyttelse. Du må selv søke om bosetting med offentlig hjelp. Hvis du ikke tar kontakt med IMDi innen seks måneder etter at du fikk informasjon fra Politiet om vedtaket om oppholdstillatelse, mister du muligheten til å bli bosatt med offentlig hjelp.

Dersom du allerede har en bolig som du ønsker at kommunen skal vurdere med tanke på ordningen «avtalt selvbosetting» ber vi om at du tar kontakt med den aktuelle kommunen. Hvis kommunen aksepterer boligen, tar kommunen kontakt med IMDi. Du må uansett søke om bosetting med offentlig hjelp. 

På nettsiden til IMDI for mer informajson og for søknadskjema.