Tilbud til flyktninger som vil studere ved NTNU

NTNU har nå lagt ut nye studietilbud for flyktninger i høstsemesteret 2023. Det gjennomføres et rullerende opptak med siste søknadsfrist 15.juli. Dette betyr at plassene fylles opp etter hvert som søkerne melder seg.

The text is in English in the end of the article.

Tilbudet gis på engelsk til alle flyktninger som har ankommet til Norge i fjor eller i år (2022 og 2023) og som er innvilget opphold av myndighetene. Søkerne må befinne seg i Norge for å kunne søke. Universitetsutdanningen er gratis for flyktninger kommer fra land utenfor EU. Det er Staten som betaler for studieplassene.

Sjekk ut studietilbudet på NTNU sine nettsider

På nettsiden finner man også informasjon om opptakskrav og lenke til søknadsskjema. Undervisningen foregår i de tre byene der NTNU har tilhold, Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Stor spennvidde i studietilbudet

Flyktninger kan velge mellom;

  • 40 internasjonale masterprogram
  • 352 emner på masternivå
  • 110 emner på bachelornivå
  • 80 plasser på norsk-kurs i Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Det understrekes at tilbudet om enkeltemner (kortere kurs) ikke fører fram til en fullverdig grad.

På nettsiden finner man også informasjon om opptakskrav og lenke til søknadsskjema. Undervisningen foregår i de tre byene der NTNU har tilhold, Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Følger ordinære opptakskrav

Opptakskravene er i samsvar med de som stilles ved det ordinære opptaket til NTNU. Søkerne må ha fullført videregående skole og kunne dokumentere høyere utdannelse fra hjemlandet.

På nettsiden finnes det nærmere informasjon om hvilke krav som stilles til engelsk-kunnskaper. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det ikke lenger er tilstrekkelig å vise til bestått kurs hos Folkeuniversitetet, som NTNU tidligere har anbefalt. Denne støtteordningen er opphørt.

Norskopplæring

Universitetet har også satt av studieplasser til flyktninger som vil lære seg norsk.  I Trondheim og Gjøvik tilbys norskundervisning på trinn 1, 2 og 3. I Ålesund blir det undervisning på trinn 1 og 3.

NTNU tilbyr også nettbaserte nybegynnerkurs i norsk, basert på selvlæring og uten eksamen. Her gis det opplæring i norsk på seks ulike språk, blant annet ukrainsk. 

New courses for refugees who want to study at NTNU in autumn 2023

NTNU has now published new study offers for refugees in the autumn semester 2023. A «rolling admission» is being carried out with the last application deadline being 15 July. This means that the places are filled as applicants apply.

The offer is given in English to all refugees who arrived in Norway last year or this year (2022 and 2023) and who have been granted residence by the authorities. Applicants must be in Norway in order to apply. University education is free for refugees from countries outside the EU. The State pays for the study places.

Check out the study offer on NTNU website 

On the website you will also find information on admission requirements and a link to the application form. The teaching takes place in the three cities where NTNU is based, Trondheim, Gjøvik and Ålesund.

Wide range of programmes and courses  

Refugees can choose between;

  • 40 international master's programmes
  • 352 subjects at master's level
  • 110 subjects at bachelor's level
  • 80 places on Norwegian courses in Trondheim, Gjøvik and Ålesund

It is emphasized that the offer of individual subjects (shorter courses) does not lead to a full degree.

Academic requirements are set  

The admission requirements are in accordance with those for ordinary admission to NTNU. Applicants must have completed upper secondary school and be able to document higher education from their home country.

The website contains further information on the requirements for English skills. We draw particular attention to the fact that it is no longer sufficient to show that you have passed a course at «Folkeuniversitetet», as NTNU has previously recommended. This support scheme has ceased.

Norwegian education

The university has also set aside study places for refugees who want to learn Norwegian. In Trondheim and Gjøvik, Norwegian lessons are offered at levels 1, 2 and 3. In Ålesund, lessons are offered at levels 1 and 3.

NTNU also offers online beginner's courses in Norwegian, based on self-learning and without exams. Here, training in Norwegian is provided in six different languages, including Ukrainian.