Gjøvik kommune

Tilbud til flyktninger som vil studere ved NTNU

Tilbud til flyktninger som vil studere ved NTNU

Flyktninger fra Ukraina og andre land som i år har kommet til Norge får i høst mulighet til å studere ved NTNU. I en ny studieportal har universitetet lagt ut en liste over 35 masterprogram og om lag 400 kortere kurs (emner) som flyktningene kan søke på (the text is in English in the end of the article).

Søknadene vil bli behandlet i sommer, fortløpende etter hvert som de kommer inn. Tilbudet gis til alle flyktninger som har ankommet til Norge i år (2022) og som er innvilget opphold av myndighetene.

Undervisning på engelsk i Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Undervisningen vil bli gitt på engelsk, men universitetet har også satt av studieplasser til flyktninger som vil bruke høsten til å lære seg norsk.

Hele studietilbudet er tilgjengelig på deres hjemmeside ntnu.edu/refugees/studies

Fagene fordeler seg på de tre byene der NTNU har tilhold, Trondheim, Gjøvik og Ålesund.  På nettsiden finner man også informasjon om opptakskrav og søknadsskjema.

Fast track i opptaket, men stiller faglige krav

Søkerne må ha fullført videregående skole i hjemlandet og de må ta en test for å vise at de behersker engelsk godt. I tillegg blir det vurdert individuelt om de er faglig kvalifisert, f.eks om de har tilstrekkelig kunnskap i matematikk og fysikk, som kreves i enkelte utdanninger ved NTNU. Ut over dette er opptaksprosessen kraftig forenklet i forhold til det som normalt møter søkere til høyere utdanning i Norge. Egentlig gikk søknadsfristen til Samordnet opptak ut 15.april.

Norsk-opplæring for nybegynnere

Flyktningene vil bli tatt opp fortløpende gjennom sommeren og fram til studiestart 15.august. De som ønsker å ta et 13 ukers norsk-kurs bør imidlertid søke innen 1.august for å være sikre på å få plass.

NTNU tilbyr også nettbaserte nybegynnerkurs i norsk, basert på selvlæring og uten eksamen på sin hjemmeside ntnu.edu/learnnow 

Her gis det opplæring i norsk på seks ulike språk. Siste tilvekst er en versjon beregnet for ukrainere, der siste finpuss på de ukrainske tekstene i veiledningene legges i disse dager.

Stor spennvidde i studietilbudet

Universitetsutdanningen er gratis. Det er Staten som betaler for studieplassene. NTNU får i høst inntil 140 heltids studieplasser for flyktninger, av totalt 1000 slike plasser som er blitt fordelt på utdanningsinstitusjoner i hele Norge. Ved å tilby fleksible utdanninger med kortere kurs kan NTNU gi utdanning til langt flere flyktninger enn den rammen som Staten har satt.

Utdanningstilbudet ved NTNU fordeler seg slik:

  • 35 internasjonale masterprogram
  • 141 emner (kortere kurs) på bachelornivå
  • 258 emner (kortere kurs) på masternivå

I Gjøvik tilbys to av programmene og til sammen 46 emner. I Ålesund omfatter tilbudet tre program og 21 emner. Resten av utdanningene foregår i Trondheim. 

Flyktninger som tas opp vil få plass i introduksjonsprogrammet for internasjonale studenter ved NTNU i høst. Dette programmet skal sikre at nye studenter, inklusive flyktninger, blir godt integrert både faglig og sosialt på universitetet. 

Kontakt for ytterligere opplysninger om studietilbudet på epostadressen opptak@ntnu.no

-------------------------------------------------------------------------------------------

Opportunities for refugees who want to study at NTNU 


Refugees from Ukraine and other countries who have come to Norway this year will have the opportunity to study at NTNU this autumn.  In a new study portal, the university has published a list of 35 master’s programmes and about 400 shorter courses that refugees can apply for.    

Applications will be processed continuously during the summer as they come in. The offer is made to all refugees who have arrived in Norway this year (2022) and have been granted residence by the authorities.  

 To be taught in English in Trondheim, Gjøvik and Ålesund 

The programmes and courses will be taught in English, but the university has also allocated student places for refugees who want to use the autumn to learn Norwegian.  

The entire selection available is listed at their website ntnu.edu/refugees/studies. 

The subjects are distributed among the three cities where NTNU is based: Trondheim, Gjøvik and Ålesund. The website also has information about admission requirements and application forms.  

Fast-track admissions, but academic requirements are set  

Applicants must have completed upper secondary school in their country of origin and they must take a test to show that they have a good command of English.  In addition, academic qualifications will be assessed individually, for example, to find out whether applicants have adequate knowledge in mathematics and physics, which is required for specific study programmes at NTNU.  Apart from this, the admissions process has been greatly simplified compared with the process that applicants for higher education in Norway usually face. The deadline for applications to NUCAS, the Norwegian Universities and Colleges Admission Service (Samordna Opptak) actually expired on 15 April.  

 Norwegian lessons for beginners 

Refugees will be admitted continuously during the summer and until the start of studies on 15 August. However, those who want to take a 13-week course in Norwegian should apply by 1 August to be sure of getting a place.  

NTNU also offers online courses in Norwegian for beginners, based on self-study and without exams at their website ntnu.edu/learnnow

 Here, lessons in Norwegian are offered in six different languages. The latest addition is a version intended for Ukrainians, where the Ukrainian texts in the guides are now getting the finishing touches. 

Wide range of programmes and courses  

University education is free of charge. The Norwegian State pays for student places. This autumn, NTNU will have up to 140 full-time student places for refugees, out of a total of 1000 such places that have been distributed among educational institutions throughout Norway. By offering flexible studies with shorter courses, NTNU can provide education to far more refugees than indicated in the framework set by the State.    

The programmes and courses at NTNU are distributed as follows: 

  • 35 international master’s programmes  
  • 141 shorter courses at bachelor’s level  
  • 258 shorter courses at master’s level 

In Gjøvik, two of the programmes and a total of 46 courses are available. In Ålesund, three programmes and 21 courses are available. The rest of the programmes and courses take place in Trondheim.   

Refugees who are admitted will have a place in the introductory programme for international students at NTNU this autumn. This programme aims to ensure that new students, including refugees, are well integrated both academically and socially at the university.  

Contact for further information at e-mail opptak@ntnu.no