Tilbud til flyktninger som vil studere ved NTNU

NTNU har nå lagt ut nye studietilbud for flyktninger i vårsemesteret 2023. Søknadsfrist er 1.desember.

Flyktningene kan velge blant 373 ulike kortere kurs (emner) av ulik varighet, samt norskopplæring.

The text is in English in the end of the article.

Tilbudet gis til alle flyktninger som har ankommet til Norge i år (2022) og som er innvilget opphold av myndighetene. Universitetsutdanningen er gratis. Det er Staten som betaler for studieplassene.

Undervisning på engelsk i Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Undervisningen vil bli gitt på engelsk, men universitetet har også satt av studieplasser til flyktninger som vil bruke høsten til å lære seg norsk.

Sjekk ut studietilbudet på NTNU sine nettsider

Fagene fordeler seg på de tre byene der NTNU har tilhold, Trondheim, Gjøvik og Ålesund.  På nettsiden finner man også informasjon om opptakskrav og søknadsskjema.

Stor spennvidde i studietilbudet

Utdanningstilbudet ved NTNU fordeler seg slik:

  • 112 emner (kortere kurs) på bachelornivå
  • 261 emner (kortere kurs) på masternivå
  • Lengre kurs i norsk for utlendinger

Det understrekes at dette er tilbud om enkeltemner som ikke fører fram til en fullverdig grad. Nye gradgivende studieprogram startes opp høsten 2023. Søknadsfristen til disse utdanningene blir 15.april.

NTNU tilbyr også nettbaserte nybegynnerkurs i norsk, basert på selvlæring og uten eksamen. Her gis det opplæring i norsk på seks ulike språk, blant annet ukrainsk. 

Faglige krav

Søkerne må ha fullført videregående skole i hjemlandet og de må ta en test for å vise at de behersker engelsk godt. NTNU tilbyr slike tester gratis i samarbeid med Folkeuniversitet i Trondheim. Testene kan gjennomføres uten fysisk oppmøte.  

I tillegg blir det vurdert individuelt om de er faglig kvalifisert, for eksempel om de har tilstrekkelig kunnskap i matematikk og fysikk, som kreves i enkelte utdanninger ved NTNU.

New courses for refugees who want to study at NTNU 

NTNU has now published new study offers for refugees in the spring semester 2023. The application deadline is 1 December. The refugees can choose from 373 different shorter courses of varying duration, as well as Norwegian language training.

The offer is made to all refugees who have arrived in Norway this year (2022) and have been granted residence by the authorities.  University education is free of charge. The Norwegian State pays for student places.

Check out the study programme on NTNU's website

To be taught in English in Trondheim, Gjøvik and Ålesund 

The courses will be taught in English, but the university has also allocated student places for refugees who want to use the spring to learn Norwegian.  

The subjects are distributed among the three cities where NTNU is based: Trondheim, Gjøvik and Ålesund. The website also has information about admission requirements and application forms.  

Wide range of programmes and courses  

The programmes and courses at NTNU are distributed as follows: 

  • 112 shorter courses at bachelor’s level  
  • 261 shorter courses at master’s level
  • Longer courses in Norwegian for foreigners

We emphasize that these are individual courses that do not lead to a full degree. New degree-granting study programs will be started in autumn 2023. The application deadline for these educations is 15 April.

NTNU also offers online courses in Norwegian for beginners, based on self-study and without exams. Here, lessons in Norwegian are offered in six different languages, including Ukrainian.

Academic requirements are set  

Applicants must have completed upper secondary school in their country of origin and they must take a test to show that they have a good command of English. NTNU offers such tests free of charge in collaboration with «Folkeuniversitetet» in Trondheim. The tests can be completed without physical attendance.

In addition, academic qualifications will be assessed individually, for example, to find out whether applicants have adequate knowledge in mathematics and physics, which is required for specific study programmes at NTNU.