Kommuneplanen

Kommuneplanen er en langtidsplan som angir langsiktige mål, strategier og prioriterte innsatsområder for utviklingen av Gjøviksamfunnet - og som på kart med tilhørende bestemmelser fastlegger hvordan kommunens arealer og naturressurser skal brukes eller vernes. 

Kommuneplanen består av

Hvorfor har vi en kommuneplan?

Gjøvik kommune ønsker gjennom kommuneplanen å bidra til en offensiv samfunnsutvikling og - ut over statlige krav og forventninger til kommunal planlegging - utnytte det handlingsrom og de muligheter som foreligger for iverksetting av lokale prioriteringer og tiltak.

Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere, med beskrivelse av konsekvenser for for miljø og samfunn. Planprosessen skal sikre åpenhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer og angi mål og strategier for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Kommuneplanens samfunnsdel 

Visjon

Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling

Visjonen skal legges stil grunn for identitetsbygging og for utvikling av Gjøviksamfunnet - med sikte på flere befolkningsvekst, arbeidsplassvekst, flere studenter ved NTNU, reduksjon av klimagassutslipp og kommunale tjenester og tilbud som vurderes stadig mer positivt av brukere og innbyggere.

Hovedprioriteringene - eller plangrep

 • Gjøvik skal bli mer BY - et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa.
 • Gjøvik skal være attraktiv universitetsby - med teknologikompetanse og innovasjonskraft.
 • Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling - for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst.
 • Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune - kjent for bærekraftige prioriteringer.
 • Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet - med gode kommunale tjenester og tilbud.

Prioriterte innsatsområder

 • Utvikling av Gjøvik som by og regionsenter 
 • Næringsutvikling og kompetansebygging 
 • Klima-, energi- og miljøtiltak 
 • Kommunale tjenester og tilbud 
 • Folkehelse og inkludering 
 • Idrett, kultur og frivillighet 
 • Samfunnsikkerhet og beredskap 

Oppfølgingen av innsatsområdene skjer gjennom både sektorovergripende prioriteringer og tiltak, innen de ulike kommunale sektorer og i samhandling med andre samfunnsaktører og myndigheter. 

Langsiktige arealstrategier

De langsiktige arealstrategiene i samfunnsdelen skal ligge til grunn for kommuneplanens arealdel. Strategiene bygger opp under samfunnsutviklingen i kommunens visjon – med overordnede plangrep og de mål og strategier som er trukket opp under innsatsområdene.  

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel bestemmer hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til.

Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir bestemmelser og retningslinjer for konkrete utbyggingstiltak og detaljplaner.

Du kan søke opp eiendommen din, og finne informasjon om kommuneplanens arealdel i webkartet vårt. Via kartlinken finner du også bestemmelser, planbeskrivelse, hele plankartet, utsnitt av plankartet for delområder, bestemmelseområder og konsekvensutredning som pdf-filer.