Tilskudd til kulturarrangement

Skal du arrangere et kulturarrangement kan du søke om tilskudd fra kommunen. Tilskuddsordningen skal bidra til bredde i kulturtilbudet til kommunens innbyggere.

Hvem kan søke?

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som har hoveddelen av sin virksomhet i Gjøvik kommune kan søke om tilskudd. Søknader fra private foretak, selskaper eller privatpersoner vil i hovedsak ikke bli innvilget tilskudd, men en underskuddsgaranti.

Offentlige (kommunale, fylkeskommunale og statlige) instanser kan ikke søke om støtte.

Det gis kun støtte til kulturformål, ikke til idrettsarrangement.

Hva kan jeg søke støtte til?

Du kan søke støtte til kulturarrangement som er åpne og tilgjengelige for publikum og som avholdes i Gjøvik kommune.

Slik søker du

Du kan søke om støtte til kulturarrangement ved å fylle ut skjemaet under. Søknad og vedlegg er offentlige og legges ut på kommunens hjemmeside.

Søk tilskudd til kulturarrangement

Søknadsfrist

Det er søknadsfrist to ganger i året, 1. januar og 1. mai. 

Mindre søknader på inntil kroner 5000 kroner er unntatt søknadsfristen. Disse har søknadsfrist en måned før arrangementet finner sted. Søknader fra lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret prioriteres.

Hvordan behandles søknaden?

Søknadene behandles av kulturadministrasjonen. Du kan forvente svar på søknaden innen fire uker etter søknadsfrist. For mindre søknader som er unntatt søknadsfrist kan det forventes svar innen tre uker etter mottatt søknad.

Rapport etter gjennomført arrangement

Senest åtte uker etter gjennomført arrangement som har mottatt tilskudd skal du sende inn en rapport til oss. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet under.

Rapport etter gjennomført kulturarrangement

Vilkår, betingelser og begrensninger

  • Det stilles alltid krav til egenfinansiering ved tildeling av arrangementstilskudd
  • Ved annonsering/markedsføring skal det opplyses at arrangementet er støttet av Gjøvik kommune
  • Det forventes at alle som mottar arrangørstøtte aksepterer ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede

Støtte til leie av arena

Lokale lag og foreninger som står bak arrangement, i kommunalt eide arenaer,  hvor arenaleie utgjør en vesentlig del av den totale kostnaden kan søke om støtte til å dekke leien. Det kan da ikke søkes om ytterligere støtte. Søker må være registrert i Frivilligregisteret.

Tilskudd eller underskuddsgaranti skal ikke gå til:

  • drift av lag, foreninger, anlegg, arenaer, lokaler, turer, reiser, deltagelse i kulturaktiviteter
  • arrangement med religiøst, politisk eller livssynsrettet formål, eller til feiring av nasjonale eller religiøse høytidsdager
  • øving og forberedende produksjon
  • produksjon av bøker, trykksaker og utgivelse av musikk og filmer
  • tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
  • arrangementer som danner grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere

Les retningslinjene i sin helhet. (PDF, 149 kB)

Klage

Enkeltvedtak kan påklages til den særskilte klagenemda i henhold til forvaltningslovens §28, 2.ledd. Klagefrist er 3 uker etter mottak av vedtak. 

Klagen sendes Tjenesteområde Kultur.