Tilskudd til større kulturarrangement

Tilskuddsordning for større kulturarrangement som bidrar til å gjøre Gjøvik til en attraktiv kulturby og kulturkommune.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan søkes av lag, foreninger, frivillige organisasjoner, private virksomheter og enkeltpersonforetak som driver kulturarbeid i Gjøvik.

Hva kan jeg søke støtte til?

Større kulturarrangement som

 • bidrar til å fremme Gjøviks omdømme som kulturby/-kommune
 • stimulerer til aktivitet, utvikling og nyskaping innen kulturfeltet
 • gir økt verdiskaping - positive tilleggsverdier for kommunen
 • har et flerårig, langsiktig perspektiv med et tydelig utviklingspotensial

Betingelser

Arrangementet må foregå i Gjøvik kommune og være åpent og tilgjengelig for publikum.

Det gis ikke støtte til

 • driftsrelaterte aktiviteter som drift av lag, foreninger, anlegg, arenaer, lokaler, turer, reiser, deltakelse i kulturaktiviteter
 • aktiviteter som hører til under kommunens Policy for toppidrett
 • arrangement med religiøst eller livsynsrettet formål eller feiring av nasjonale eller religiøse høytidsdager
 • arrangement med innsamlingsformål
 • konsept-/manusutvikling eller forberedende arbeid
 • produksjon av bøker, trykksaker, utgivelse av musikk og film
 • aktivitet som danner grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere
 • arena- eller anleggsutvikling eller kjøp av utstyr

Det gis ikke støtte til offentlige virksomheter (kommunale-, fylkeskommunale eller statlige enheter), offentlige eide selskaper, politiske partier, eller organisasjoner som jobber for å fremme yrkes- og/eller økonomiske interesser. Det stilles krav til minimum 50% egenfinansiering/annen finansiering for tildeling av støtte.

Det kan gis støtte til aktiviteter i en startfase der kommunen ser et potensiale eller til allerede etablerte prosjekter/arrangement.

Arrangør plikter å synliggjøre at arrangementet er støttet av Gjøvik kommune ved all markedsføring. 

Les retningslinjene i sin helhet. (PDF, 180 kB)

Slik søker du

Du kan søke om tilskudd til større arrangement ved å fylle ut skjemaet under. Utfyllende vedlegg bør legges ved. Søknader med vedlegg er offentlige og legges ut på kommunens hjemmeside.

Søk tilskudd til større kulturarrangement

Søknadsfrist

Frist for å søke er 1. januar. Søknad må sendes slik at vedtak fattes før arrangementet finner sted.

Søknader behandles i første utvalgsmøte etter søknadsfrist. Svar sendes ut når vedtak er fattet, som regel fire til seks uker etter søknadsfrist.

Hvem behandler søknaden?

Utvalg for kultur og teknisk fatter vedtak om hvem som tildeles arrangørstøtte.

Rapport

Prosjektrapport skal leveres innen 8 uker etter gjennomført arrangement. For arrangement mot slutten av året må rapport leveres innen årsslutt.

Rapportskjema etter gjennomført arrangement

Klage

Enkeltvedtak kan påklages til den særskilte klagenemda i henhold til forvaltningslovens §28, 2.ledd. Klagefrist er 3 uker etter mottak av vedtak. 

Klagen sendes Tjenesteområde Kultur.