Uteservering - veileder

Uteservering langs byens gater og parker er et viktig bidrag for at Gjøvik skal være en aktiv by med høy puls og masse byliv. Utendørs møteplasser er viktig både for bylivet og for å få folk til å kjenne tilhørighet til byen og kjenne seg hjemme.

Uteserveringer er derfor en viktig brikke for at innbyggere og tilreisende tar i bruk byen.

Forord 

Uteserveringer er derfor en viktig brikke for at innbyggere og tilreisende tar i bruk byen.

Gjøvik kommune ønsker å legge til rette for uteserveringer på kommunal grunn i sentrum så lenge sikkerhet og fremkommelighet på områdene er ivaretatt. Kommunen ønsker også at serveringsområdene skal passe inn i øvrig bymiljø og ha god estetisk utforming.

Alle som vil benytte kommunal grunn til uteservering må søke om dette, og det stilles krav om at alle retningslinjer følges. Dette er viktige for å ivareta interessene både til næringsliv og de oppholder seg i byrommet.

Det er derfor en del ting du må være klar over, og denne veilederen skal hjelpe deg på vei.

Dette må du gjøre før du søker om uteservering

Det er viktig å innhente nødvendig skriftlig tillatelse før du etablerer et uteserveringsområde.

Sjekkliste:

 • Finn ut hvem er grunneier – (privat eller offentlig)
 • Be om skriftlig tillatelse fra grunneier.
 • Du må også søke om serveringsbevilling og evt. skjenkebevilling for utvidet område og få dette godkjent før du tar uteserveringsområdet i bruk. Dette gjelder selv om du har bevilling fra før.

Det fortsatt være annet lovverk som kan begrense bruken av området.

Regler for uteservering 

Bruk av kommunal grunn, vei og fortau må til enhver tid følge gjeldende bestemmelser.

 • Det skal alltid opprettholdes to meter fri bane for myke trafikanter på fortau. Det skal også tas hensyn til syns- og bevegelseshemmede. Løse skilt er ikke tillatt.
 • Installasjoner som gjerder/salgsboder/platting/skilt osv. som skal stå i mer enn 2 måneder er søknadspliktig.
 • Salgsutstyret/uteserveringen må ikke være skjemmende for omgivelsene.
 • Uteserveringen skal være betjent, og følge åpningstiden som er satt i bevillingen.
 • Leietaker har ansvar for daglig renhold av arealet.
 • Alt salgsutstyr skal være fjernet etter stengetid.
 • Uteservering må ikke hindre varelevering forøvrig.
 • Tillatelsen til bruk av grunn kan inndras, men da med rimelig varsel og med en saklig grunn.

Råd for uteservering 

 • Markiser, parasoller, stolseter/-rygger og bordplater bør ikke være være i signalfarger, men i lyse sand- og jordfarger.
 • Alle elementer i uteserveringen bør være av god kvalitet med hensyn til utforming, konstruksjon, materialbruk og vedlikehold. De bør også være hele, rene og ikke være visuelt i strid med miljøet det er plassert i.
 • Unngå bruk av reklameparasoller.
 • Det bør være et samspill mellom serveringsområdet og byen forøvrig, så vi anbefaler at området er åpent mot tilsluttende byrom og «inviterer» inn.
 • Snakk med naboen! Det kan være lurt å ha god dialog med naboen mens du utarbeider planer for uteservering. Da slipper du eventuelle  klager i etterkant.
 • En innbydende uteservering er god reklame. Sats på kvalitet og bruk gjerne profesjonell hjelp i planleggingen.
 • Har du ønske om å etablere uteservering, send e-post til Gjøvik kommune i god tid før sesongstart

Sjekkliste før du bygger på uteområdet 

Selv om du har fått tillatelse til å bruke grunnen til servering, vil det ikke si at du kan oppføre installasjoner uten videre.

 • De fleste installasjoner (inkludert skilting) er søknadspliktig.
 • Det er viktig at du setter deg inn i hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene før du starter.

Ta alltid kontakt med kommunens byggesaksavdeling før du iverksetter byggearbeid.

Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 

 • a)Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
 • b)Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a
 • c)Fasadeendring
 • d)Varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som under bokstav a
 • e)Riving av tiltak som nevnt i bokstav a
 • f)Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske innstallasjoner
 • g)oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
 • h)oppføring av innhenging mot veg
 • i)plassering av skilt- og reklameinnretninger
 • j)plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
 • k)vesentlig terrenginngrep
 • l)anlegg av veg, parkeringsplass eller landingsplass
 • m)opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller endring av grenser for slike matrikkelenheter som ikke kan behandles som grensejustering, jf. matrikkellova.

Skilting  

Det er regler for bruk av skilt og annen «løsfotreklame» i Gjøvik kommune. I de fleste tilfeller er det også søknadspliktig.

Definisjon av skilt: Fysisk og/eller annen innretning for å montere, plassere, klebe, projisere eller på annen måte synliggjøre et fast eller utskiftbart budskap.

Reglementet finner du i kommunens skiltvedtekter (§ 6-3) side 18 til 22. 

Oversikt over lovverk for servering 

Ta gjerne kontakt med oss