Taksering av eiendom

Tomteareal, bygninger (areal og tilstand) sammen med eiendommens beliggenhet bestemmer hvor stort takstgrunnlaget blir.

I føringsinstruks for matrikkelen står regler for hvordan areal beregnes for eiendomsskatt: Måleregler ved taksering av eiendomsskatt. (PDF, 328 kB)

Se også Hvordan lese skatteseddelen? Forklaring til eiendomskatteseddelen. (PDF, 514 kB)

Generelt 

Frittliggende bygning med bruksareal mindre 15 m² medtas ikke i beregningen.

Det gis ikke reduksjon basert på alder og bruk av bygning, men det kan gis en skjønnsmessig reduksjon på grunn av standard (se indre faktor).

Indre og ytre faktor (IF/YF) Benyttes for skjønnsmessige forhold på og rundt eiendommen, og hensikten er å korrigere sjablongtaksten i forhold til områdets gjennomsnittlige markedsverdi og gi hver enkelt eiendom individuell vurdering. Indre faktor (IF) omhandler bygningsmassen, og ytre faktor (YF) forhold på og rundt eiendommen. Vurderingene gjøres etter skjønn, basert på forslag fra besiktiger.

Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.

Sonefaktor brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen, de forskjellige sonene vises i Sonekart.

Boligeiendom

Fritidseiendom

Fritidsbolig omfatter hytter, sommerhus, helårsbolig benyttet som fritidsbolig, våningshus benyttet som fritidsbolig, koie, seterhus og lignende.

Næringseiendom

Landbrukseiendom

Driftsdelen av landbruket har fullt fritak (eiendomsskattelovens § 5 h), mens annen bruk av eiendommen vil være skattepliktig, for eksempel bolig, fritid og næring.

Seksjonert eiendom

Eiendomsskatten beregnes for hver seksjon i henhold til sameiebrøk, og i samsvar med vedtatte retningslinjer. Ved blandet bruk benyttes prisen som er tilknyttet bruken. Fellesarealer for bygning og grunn fordeles på seksjonene. For ytterligere informasjon se: Informasjon om seksjonert eiendom  (PDF, 138 kB)

Festetomter

Festeren er ansvarlig for eiendomsskatten av tomtas verdi uavhengig av hva som måtte være avtalt om festetid. Festetomter - Hvem betaler eiendomsskatten (PDF, 176 kB)