Seksjonering av uteareal

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må det søkes samtidig med søknad om seksjonering/reseksjonering. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene.  

Forutsetninger og krav 

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

  • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.
  • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer. 

Slik søker du 

Du søker om seksjonering av utearealet ved å fylle ut søknadsskjema for rekvisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring etter matrikkelloven. Du finner skjema på Kartverket sine nettsider. 

Søknad om oppmålingsforettning

Skal du seksjonere utearealet, behandler vi dette som en seksjoneringssak.
Du kan fordele uteareal samtidig som du seksjonerer første gang eller ved reseksjonering.

Dokumentasjon til søknaden 

  • Situasjonskart der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Du må tydelig markere hvert uteareal med "Seksjonsnummer" og fellesarealene med "Fellesareal". Les mer og bestill situasjonskart. 

Søknadsskjemaet skal være vedlegg til seksjonering/reseksjonerings søknaden.

Dersom arealene er koordinatfestet i plan eller allerede målt inn, kan vi dele opp utearealet digitalt uten oppmålingsforretning.

Hva koster det?

11. Seksjonering
11. Seksjonering av eiendom, eigarseksjonslova § 15 Pris
Søknadsgebyr 3 500 kroner
Utover søknadsgebyr, timepris for medgått tid, pris per time 1 200 kroner
1.4 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.4 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon per enhet (ikke kontorforretning) Pris
Areal fra 0 - 50 m² 3 800 kroner
Areal fra 51 - 250 m² 7 200 kroner
Areal fra 251 - 2000 m² 14 300 kroner
Areal fra 2001 - økning per påbegynt daa 2 650 kroner
1.5. Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon v/kontorforretning
1.5. Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon v/kontorforretning Pris
Oppmåling av uteareal på eierseksjon 3 700 kroner