Luftkvalitet

Ren luft er viktig for trivsel og helse og generelt er luftkvaliteten i Gjøvik god.

Overvåking av luftkvaliteten

Gjøvik kommune samarbeider med Statens vegvesen om en målestasjon for lokal luftkvalitet. Den er plassert i Strandgata, FV33 som er tett trafikkert. Målestasjonen måler kontinuerlig luftkvaliteten med følgende parametre, nitrogenoksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5). Målingene startet opp november 2014.

Noen perioder, som i overgangen mellom høst/vinter og vinter/vår har vi sett høyere nivåer av svevestøv. I Gjøvik er det hovedsaklig svevestøv (PM2,5 og PM10) fra piggdekk som sliter asfalt og vedfyring som er de viktigste kildene til luftkvaliteten. 

Følg med på luftskvaliteten på Gjøvik 

Se Gjøvik kommune sine egne luftkvalitetsmålere 

Kilder til luftforurensning 

Det er flere kilder til luftforurensning. De viktigste kildene er fra vegtrafikk, boligoppvarming og industri. Utslippene vil variere over døgnet og året og påvirkes av lokale meteorologiske forhold. Det er mest luftforurensning om vinteren og det skyldes økt vedfyring og bruk av piggdekk. Kilder til svevestøv (PM2,5 og PM10) er asfalt- , bremse- og dekkslitasje, strøsand, vedfyring, industri og langtransportert bidrag. 

Helseeffekter

Eksponering av svevestøv i uteluft kan føre til helseskader. Det kan:

 • forverre symptomene til mennesker med luftveis- og hjerte- og karsykdommer
 • bidra til utvikling av luftveis- og hjerte- og karsykdommer 
 • forsterke allergi
 • ha effekter på nervesystemet, fosterutvikling, sædkvalitet, stoffskiftet

Risikogrupper er barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma og KOLS) og hjerte-karlidelser.

Tiltak - hva kan gjøres?

 • redusere hastigheten i sentrum 
 • bedre renhold av gatene
 • salte vegene (støvdemping)

Hva kan du bidra med?

 • kjøre mindre bil når det er mulig
 • kjøre piggfritt
 • bytte vedovn hvis det er fra før 1988
 • bruk tørr ved og pass på god trekk og riktig opptenningsteknikk

Forbud mot åpen brenning

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er generelt forbudt.  

Kommunestyret i Gjøvik vedtok 15.juni 2017 en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Det er likevel noe som er tillatt:

 • Åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser. Forutsetter bruk av grillkull, briketter eller ved.
 • «Kaffebål» og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv. All bruk av åpen ild er forbudt i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse, iht. forskrift om brannforebygging § 3. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
 • Brenning av rent trevirke i vedovn. Impregnert, malt eller på annen måte overflatebehandlet trevirke avgir miljøgifter både under brenning og via asken, og tillates derfor ikke brukt.
 • Brenning av avispapir og lignende til opptenning i vedovn.
 • Sankthansbål, vardebrenning som del av nasjonal markering eller offentlig tilstelning. Det forutsettes rent trevirke.
 • Halmbrenning og brenning av floghavre på dagtid fram til kl. 18.00, mandag til fredag utenom helligdager i perioden 15. april til 31. mai. Brannvesen skal alltid varsles om tidspunkt for brenning i rimelig tid før brenning finner sted. Nødvendig sikringstiltak skal foreligge og oppgis ved varsling. Halmen skal være spredt utover jordet. Oppsamlet halm inngår ikke i unntaket. Halmstrengen etter skurtresker uten halmkutter, eller halm som blir ranket sammen fra jordekantene som sikkerhetstiltak før brenning, regnes ikke som oppsamlet.
 • Halmballer, rundballer og store hauger med halm regnes som oppsamlet og defineres som næringsavfall.
 • Rydningsvirke fra åkerkanter og beiter samt ranke og flatebrenning i forbindelse med nydyrking. Slik brenning er likevel ikke tillatt på offentlig høytidsdager og søndager.
 • Brenning av miljøsanerte bygninger som objekter for brannøvelse i regi av brannvesenet og/eller sivilforsvaret.
 • I spredtbygde strøk der åpen brenning foregår i henhold til unntakene i forurensningsloven § 7. Avstanden mellom boliger må være større enn 100 meter.
  • Det forutsettes at materialene som brennes i punktene over ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Kommunen kan likevel kreve slik brenning stanset, dersom det oppstår konflikt med hensyn til helseulemper og/eller sikkerhet.

Måling av radon hjemme

Radon er en radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Ifølge Verdens helseorganisasjon er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden.

Mer informasjon om radon og hvordan du kan gjennomføre målinger hjemme finner du på Miljørettet helsevern IKS sin hjemmeside.

Lover og forskrifter