Separering/sanering av private avløpsledninger

Når kommunen endrer sine ledninger til separatsystem (sanerer), blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging. Arbeidet må gjennomføres etter en nærmere fastsatt frist som står i brevet du får tilsendt fra kommunen.

Slik kan du gjøre det

Kommunen setter som regel av et nytt tilknytningspunkt for den private stikkledningen omtrent en meter ut av hovedgrøft. Den eksisterende avløpsledningen vil bli tilknyttet grenrør for spillvann i påvente av at resterende del av ledningen separeres. Det er den enkelte eiers ansvar å sørge for at resten av stikkledningen separeres.

  • Avtal med entreprenør/rørlegger: Det er lurt å be om pristilbud fra flere entreprenører eller rørleggere.
  • Sjekk gamle rør. Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, bør denne skiftes ut samtidig. Er vannledningen av galvanisert stål, anbefaler vi deg uansett å skifte den ut da disse erfaringsmessig har begrenset levetid og bør skiftes ut før de ruster i stykker.
  • Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes og enten fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak.
  • Det er ikke tillatt å føre takvann/overflatevann til det kommunale ledningsnettet.
  • Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren. Tillatelsen må du få før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Statens kartverk.

Hvorfor må man separere avløpsledningene?

Kommunen jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering) og spillvann (kloakk), men i stedet adskilte ledninger for overvann og spillvann. Ved å ha to ledninger vil man redusere faren for tilbakeslag i kjellere ved store nedbørsmengder.

Søknadsplikt

Arbeidene med å separere avløpsledningen (og legge ny vannledning) er søknadspliktige, i henhold til standard abonnementsvilkår i Gjøvik kommune. Entreprenøren eller rørleggeren din sender inn en søknad på vegne av deg. 

Registrer ditt foretak i Powel entreprenørportal

Gjøvik kommune har hatt i bruk et nytt system for søknader om arbeid på avløpsledninger. Du må registrere foretaket ved å gå inn på Powel entreprenørportal.

Register ditt foretak på Powel entreprenørportal

Når vi har godkjent ditt foretak, får du linken til Powel Entreprenørportal hvor du logger deg inn med brukernavn og passord.

Forskrifter og retningslinjer

Les om forskriftene og retningslinjene rundt sanitærabonnement.

Kommunens rett til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd.