Overvann for utbygger

Håndteringen av overvann reguleres av flere lover. De mest sentrale, overordnede styringsverktøyene i den kommunale saksbehandlerens hverdag er plan - og bygningsloven (PBL) og forskrift om tekniske krav til byggverker (TEK17). Dette er både arealplanleggerens og byggesaksbehandlerens verktøy for formell forankring av juridisk hjemlede krav ved tilrettelegging av tiltak. Dette gjelder også for rammer knyttet til behandling av overvann. 

Kommunens krav

Alt overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom i åpne løsninger slik at vannets naturlige kretsløp, naturens selvrensingsevne og grunnvannsnivåer opprettholdes. Dette kan gjøres ved infiltrasjon, fordrøyning, utledning til vassdrag/ sjø eller på annen måte utnytte overvannet som ressurs. Overvannsløsningen planlegges i tråd med tretrinnsstrategien.
Dersom alt overvann ikke kan håndteres lokal på egen eiendom, skal det foreligge avtaler om å føre overvannet over på annen manns eiendom eller der det er mulig avtale om påslipp til offentlig overvannsledning.
Grunneier/tiltakshaver skal etablere sikre flomveier for ekstremnedbør på egen eiendom og med en godkjent utledning av flomvannet utenfor egen eiendom som gir en sikker flomhåndtering uten fare for skade på andres eiendom. Nødvendige avtaler med annen manns eiendom må inngås der det er behov for dette.

Viktig å huske på:

  • ta stilling til løsninger for overvann helt fra tidlig fase frem til ferdigstilling i et utbyggingsprosjekt. 
  • plan for overvannshåndtering utarbeides i de ulike fasene: 
    • i reguleringsplan inngår overvann i VA-rammeplan
    • i byggesaker inngår overvann i detaljplan
  • dokumentasjon for overvannshåndtering kreves i alle type byggesaker som medfører endret avrenningsforhold eller økt andel av tette flater. Dette gjelder uavhengig om det er enkle søknader, ett-trinns eller to-trinns søknader.