Søknad om utslippstillatelse for bransjen

Vedtaket fra kommunen omfatter både tillatelse til å forurense etter forurensningsloven, og tillatelse til å bygge avløpsanlegg etter plan- og bygningsloven. Det betyr at du må søke om både utslippstillatelse i henhold til forurensningforskriften, og tillatelse til å etablere avløpsanlegget i henhold til plan- og bygningsloven. 

Om søknadsprosessen 

Tillatelsene gis i en og samme prosess av kommunen. Byggingen av avløpsanlegget kan ikke starte før utslippstillatelse er gitt. Nybygging av hus/hytter krever utslippstillatelse før byggesaken behandles. Ferdigattest på hus/hytte gis først etter at ferdigattest på tilhørende avløpsanlegg er gitt. 

Slik søker du

Gjøvik kommune har tatt i bruk et nytt system for søknader om utslippstillatelse. Du må registrere foretaket ved å gå inn på Powel entreprenørportal.

Register ditt foretak på Powel entreprenørportal

Under «Hjelp» på denne nettsiden finner du en link til en videofilm med veiledning i registreringsprosessen.

Når vi har godkjent ditt foretak, får du linken til Powel Entreprenørportal hvor du logger deg inn med brukernavn og passord.

Skjemaer fra Direktoratet for Byggkvalitet skal vedlegges søknaden som pdf-filer, slik som nabovarsling, erklæring om ansvarsrett, gjennomføringsplan etc.

I listen under finner du informasjon om søknadsprosessen og hvem som er ansvarlig for de enkelte oppgavene. 

  • Bygging av private avløpsanlegg er søknadspliktig og det er krav om ansvarlig foretak jamfør plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 20-3.
  • Eieren er tiltakshaver i prosjektet og er ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. I og med at bygging av avløpsanlegg skal forestås av ansvarlig foretak, plikter tiltakshaver å videreføre sitt ansvar til ansvarlig foretak jamfør plan- og bygningsloven § 23-1.
  • Eier er ansvarlig for utslippet (forurensningen) jamfør forurensningsloven § 7.
  • Ansvarlig søker må kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse i prosjektering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse.
  • Søknad om utslippstillatelse skal sendes inn til kommunen av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, og som påtar seg ansvaret for at søknaden er komplett. 
  • Ansvarlig søker har ansvaret for koordinering overfor kommunen, mens fagansvaret ligger hos de prosjekterende, utførende og kontrollerende.
  • Tiltaket skal inndeles i riktig tiltaksklasse basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Oppgaver knyttet til tiltaket kan plasseres i ulik tiltaksklasse for den enkelte funksjon og fagområde. Kommunen godkjenner tiltaksklasser etter forslag fra ansvarlig søker.
  • Kommunen krever at det først skal utredes om infiltrasjon i grunnen kan fungere som løsning. Dette kommer an på grunnforholdene, og vi setter derfor krav til at prosjekteringen skal utføres av fagkyndig på området. Om ikke et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg er mulig, kan andre løsninger aksepteres. Dette er det prosjekterende som skal finne ut av, i samsvar med kommunens gjeldende regler og retningslinjer.

Veiledning til prosjekterende, utførende og kontrollerende av mindre avløpsanlegg

For mer informasjon og aktuelle nettsteder