Styringsdokument

Styringsdokumentet vår handlings- og økonomiplan for de neste fire år, som også inneholder budsjettet for det kommende året.

Om styringsdokumentet 

Kommunens styringsdokument rulleres hvert år - med behandling og vedtak i kommunestyret i november.

Det inneholder budsjettet for det kommende år, økonomiplanen med investerings- og driftsrammer for de kommende fire år, handlingsdel for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - og dessuten de sentrale prioriteringer og mål for sektorovergripende satsningsområder og innenfor sektorenes virksomhet.

Betalingssatser for de ulike kommunale tjenester behandles og vedtas samtidig med kommunens styringsdokument.

Behandlingsprosessen er beskrevet i kommunens styringshjul.

Styringsdokument 2024-2027

Det var kommunedirektørens forslag med endringene fra samarbeidspartiene (H, Sp, Frp, Krf, V og INP) som ble vedtatt.

Styringsdokument for 2024-2027.

Styringsdokument 2023

Styringsdokumentet 2022

Styringsdokument 2021

Styringsdokument 2020

Styringsdokument 2019

Styringsdokument 2018

Økonomireglement (PDF, 745 kB)

Kommunens økonomiske ansvarsområde er for stor del regulert av kommuneloven av 25.9.1992 nr 107 og tilhørende forskrifter. Dette reglementet har til hensikt å tydeliggjøre ytterligere rammeverk for kommunen og avklare ansvarsforholdene politisk og administrativt.