Gjøvik kommune

Slik styres Gjøvik

Oversikt over politiske utvalg

 

 

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Gjøvik kommune og består av 41 folkevalgte politikere. 

Kommunestyres medlemmer med møteplan og dokumenter 

Se kommunestyremøtene direkte og opptak. 

Formannskapet 

Formannskapet består av 11 medlemmer som er valgt blant av kommunestyrets medlemmer. 

Formannskapets medlemmer med møteplan og dokumenter

Utvalg 

Utvalg for helse, omsorg og velferd sine medlemmer med møteplan og dokumenter

Utvalg for kultur og teknisk sine medlemmer med møteplan og dokumenter

Utvalg for oppvekst sine medlemmer med møteplan og dokumenter

Utvalg for samfunnsutvikling sine medlemmer med møteplan og dokumenter

Eldrerådet sine medlemmer med møteplan og dokumenter

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sine medlemmer med møteplan og dokumenter

Internasjonalt råd sine medlemmer med møteplan og dokumenter

Ungdomsrådet sine medlemmer med møteplan og dokumenter

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Kontrollutvalgets medlemmer og dokumenter

Andre styrer, råd og utvalg

 

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten

 

Delegeringsreglement  (PDF, 860 kB)

Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til rådmannen.