Oversikt over politiske utvalg

Gjøvik kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet.

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Gjøvik kommune og består av 41 folkevalgte politikere. 

Formannskapet 

Formannskapet består av 11 medlemmer som er valgt blant av kommunestyrets medlemmer. 

Formannskapets medlemmer med møteplan og dokumenter.

Utvalg 

Her finner du oversikt over alle politiske utvalg med medlemmer, møteplan og dokumenter.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Kontrollutvalgets medlemmer og dokumenter.

Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens klagenemd. Utvalget har 5 faste medlemmer som behandler klager på enkeltvedtak fattet av kommunen. Klageutvalget er klagenemd i tilfeller hvor Fylkesmannen eller andre ikke skal behandle klagen.

Les mer om klageutvalgets ansvarsområde og medlemmer.

Andre styrer, råd og utvalg

Her finner du en oversikt over styrer, råd og utvalg i perioden 2023-2027 (PDF, 2 MB)

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Delegeringsreglement (PDF, 813 kB)

Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til kommunedirektøren.

Økonomireglement (PDF, 745 kB)

Kommunens økonomiske ansvarsområde er for stor del regulert av kommuneloven av 25.9.1992 nr. 107 og tilhørende forskrifter. Dette reglementet har til hensikt å tydeliggjøre ytterligere rammeverk for kommunen og avklare ansvarsforholdene politisk og administrativt.