Koordinering og individuell plan (IP)

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester, har du rett til å få oppnevnt en koordinator og/eller individuell plan hvis du selv ønsker det.

En individuell plan hjelper deg å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen.

Hvem har rett til individuell plan og koordinator?

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til en individuell plan og en koordinator. Du kan søke om å få en koordinator selv om du ikke ønsker å utarbeide en individuell plan.

Hva gjør en koordinator?

En koordinator er en kontaktperson som samarbeider med deg om innholdet og fremdriften i din individuelle plan. Koordinatoren kan være en person du allerede kjenner.

Tildeling og koordinering har det overordnede ansvaret for å oppnevne, lære opp og veilede koordinatoren.

Barnekoordinator

For familier som har, eller venter barn med store og sammensatte behov kan det oppnevnes barnekoordinator, ved behov og ønske om det.

Formålet med barnekoordinatoren og dens oppgaver er å bidra til et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til familien og barnet. For at tjenestetilbudet skal være helhetlig og koordinert, må familien og barnet få den hjelpen de trenger, og de forskjellige tjenestene som er involvert må samarbeide godt.

Barnekoordinatoren skal være familiens og de ulike tjenestenes kontaktperson, og en nøkkelperson i arbeidet med så sørge for at tjenestetilbudet blir helhetlig og koordinert.

Les mer om barnekoordinatoren i Gjøvik kommune.

Hvorfor ha en individuell plan?

Hensikten med en individuell plan er at tjenestene du mottar skal fremstå helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger.

  • En individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Kommunen skal sikre at det til enhver tid er én person – en koordinator –  som har hovedansvaret for å følge opp deg som tjenestemottaker.
  • Planen skal bidra til en god oversikt over hvilke tjenester som er aktuelle og hvem som har ansvar for oppfølging på de ulike områdene.
  • Planen skal inneholde en oversikt over de mål som er viktige og hvilke tiltak som kan bidra til at målene blir nådd. Målene vil være synlige for alle som yter tjenester og bidra til at alle trekker i samme retning til det beste for den det gjelder.
  • Planen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom deg, eventuelle pårørende og kommunen.

Slik søker du

For å søke om en individuell plan og ønske om koordinator bruker du søknadsskjemaet under. For å søke må du logge inn med ID-porten.

Søk om individuell plan og koordinator

Kan du ikke søke elektronisk? Papirsøknaden finner du her. (PDF, 129 kB)

Papirskjemaet sendes ferdig utfylt og signert til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Samtykke

Som hovedregel skal ingen utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Koordinatoren din hjelper deg med samtykket tidlig i planarbeidet.

Alle over 15 år skal selv samtykke til individuell plan hvis de er i stand til det.

Elektronisk individuell plan i Visma Flyt Samspill

For å lette samarbeidet rundt individuell plan, benytter Gjøvik kommune verktøyet Visma Flyt Samspill.

Det er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er deltakere i din individuelle plan. Det kan være ulike tjenesteytere, for eksempel i NAV, helse og omsorg og i spesialisthelsetjenesten.

Elektronisk IP er spesielt nyttig for

  • sikker kommunikasjon mellom deg som planeier og deltakerne i din plan
  • å endre og oppdatere planen fortløpende
  • møteinnkallinger og referater som blir skrevet og sendt i IP
  • å være trygg på at en alltid har den siste versjonen av IP tilgjengelig

Verktøyet er tilgjengelig på internett, i alle nettlesere, og kan benyttes på PC, nettbrett og mobil.

Når en individuell plan i Visma Flyt Samspill opprettes, så vil din koordinator gi deg som planeier, og andre deltakere, informasjon om pålogging og funksjoner i Samspill.

Logg inn og se din plan

Logg inn på Visma Flyt Samspill ved å bruke ID-porten, altså med BankID. Planeiere under 16 år bruker brukernavn og passord for å logge inn.

Logg inn på Visma Flyt Samspill

Koble Visma Flyt Samspill til ID-porten

Første du gang du logger inn i Visma Flyt Samspill, vil du bli bedt om å koble brukeren til ID-porten.

Har du behov for veiledning, finner du en brukerveiledning på individplan.no.

E-læringskurs

På Kompetansebroen sin hjemmeside finnes et e-læringskurs om koordinator og individuell plan. Kurset fokuserer på å gi grunnleggende kunnskap og kompetanse som gjelder uavhengig av hvilke brukergrupper du arbeider med eller hvor du er ansatt. Kurset inneholder også nyttig informasjon til deg som bruker og foresatt.

Gjennomfør kurset på Kompetansebroen sin hjemmeside.