Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom eiendommer med felles grense uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Vilkår for arealoverføring

 • Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven.
 • Det må foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.
 • For mindre endringer av areal (inntil 5 prosent) brukes grensejustering.
 • Kravene til pantefrafall ved arealoverføring er de samme som ved sammenslåing av eiendommer. Grunnen til dette er å hindre prioritetskollisjoner mellom heftelser. Les mer om sammenslåing og prioritet på kartverket sine nettsider.
 • Hvis det er tinglyst en urådighet på den avgivende eiendom, må samtykke fra rettighetshaveren legges ved.
 • Ved arealoverføring mellom landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlova §12. I slike tilfeller må konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet følge søknaden- Les mer om konsesjon og landbrukseiendom.

Slik søker du 

Du søker om  arealoverføring av eiendom ved å fylle ut søknadsskjema søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Søk om arealoverføring 

Se eksempel på ferdig utfylt skjema med veiledning (PDF, 789 kB)

Dokumentasjon til søknad 

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Dokumentasjon som må være med søknaden

 • Nabovarsel 
 • Situasjonskart
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
 • Ved arealoverføring mellom to eiendommer med ulik eiere: Fyll ut og legg ved Erklæring om arealoverføring.

Annen dokumentasjon som kan være relevant til søknaden

 • Søknad om dispensasjon. 
 • Erklæring eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer 

 Søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon 

   

Hva koster det? 

3.1 Arealoverføring
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris
Areal fra 0 - 250 m² 7 200 kroner
Areal fra 251 - 500 m² 11 200 kroner
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² større enn 10 daa 1 350 kroner
3.2 Anleggseiendom
3.2 Anleggseiendom Pris
Volum fra 0 - 2500 m³ 10 000 kroner
Volum fra 2501 - 5000 m³ 16 000 kroner
Arealoverføring per nytt påbegynt 5000 m³ 2 650 kroner