Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer.

Kriterier for grensejustering

  • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
  • Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).
  • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  • Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (f.eks. vei og bolig) krever avklaring mot annet lovverk.
  • Ved større endringer skal det søkes om arealoverføring.

Slik søker du 

Grensejusteringer krever ikke søknad eller tillatelse etter plan- og bygningsloven, men du må fylle ut skjemaet rekvisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring etter matrikkelloven. Du finner skjema på Kartverket sine nettsider. 

Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning 

Dokumentasjon til søknad: 

Hvor sendes søknaden

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

Hva skjer videre 

Kommunen vil vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Blir søknaden godkjent vil partene bli kalt inn til oppmålingsforretning, der de nye grensene måles inn og merkes i marka.

Hva koster det? 

2.1 Grensejustering grunneiendom
2.1 Grensejustering grunneiendom Pris
Areal fra 0 til 100 m² 5 400 kroner
Areal fra 101 - 250 m² 7 200 kroner
Areal fra 251 - 500 m² 11 200 kroner
Grensejustering anleggseiendom
Grensejustering anleggseiendom Pris
Volum fra 0 - 250 m³ 6 850 kroner
Volum fra 251 - 1000 m³ 10 850 kroner
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m³ 2 525 kroner