Gjøvik kommune

Areal- og transportplan Gjøvik (ATP)

Areal- og transportplan Gjøvik (ATP)

ATP Gjøvik er samhandlingsarena for byutvikling mellom Gjøvik kommune, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår Gjøvik.

Visjon Gjøvik 2030 ble utarbeidet i 2011  og - er strategi for ny byutvikling;
Samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik Visjon Gjøvik 2030 - ATP Gjøvik.

ATP Gjøvik styres av en samarbeidsavtale mellom partene. Avtalen er reforhandlet flere ganger, senest av kommunestyret i møtet i oktober 2021. Denne er gjeldende i perioden 1. januar 2022-31. desember 2025.

I Gjøvik skal man følge et firetrinnsprinsipp for en kostnadseffektiv utvikling av veg- og trafikksystemet:

 1. Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valg av transportmiddel
 2. Tiltak som gir effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
 3. Begrensede utbyggingstiltak
 4. Større ombygginger eller ny vegtrasé

Den nye samarbeidsavtalen har blitt forenklet i språk og innhold. Gjeldende mål og strategier som er vedtatt i «Strategi for ny byutvikling – samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik.  Visjon Gjøvik 2030.» er synliggjort i avtalen. Forslag til hovedprinsipper og mål for samarbeidet baserer seg på målsettinger og føringer i byvisjonen. 

Her er hovedmålene

 1. Gjøvik skal være en attraktiv by i en konkurransedyktig region.
 2. Gjøvik skal være en kompakt by med attraktive boliger, boligmiljøer og et pulserende byliv for folk i alle aldere.
 3. Gjøvik skal knyttes nærmere til Mjøsa.
 4. Gjøvik by er vekstdynamo for hele kommunen og regionen.
 5. Gjøvik by skal være en attraksjon i seg selv. Gjøvik by skal ha en sjarmerende bykjerne med et pulserende byliv fylt med opplevelse, flott arkitektur, gangstrøk, attraktive boliger, vakre gater, allsidig kultur- og fritidsliv og et dynamisk handelsmiljø.
 6. Det er enkelt å reise til Gjøvik sentrum samtidig som sentrum er skjermet for unødig biltrafikk.
 7. Gjøvik skal ha et attraktivt busstilbud som kan konkurrere med privatbilen slik at andelen som benytter buss fordobles.
 8. Gjøvik skal ha et hovedsykkelvegnett som gjør sykkelen til et attraktivt transportmiddel og får flere til å sykle slik at andelen som benytter sykkel fordobles.
 9. Det er enkelt å parkere for handlende og besøkende til sentrum.

Styringsgruppe og samarbeidsgruppe

Ny samarbeidsavtale omhandler både arbeids- og ansvarsfordeling mellom partene, finansiering av tiltak og grunnfinansiering av samarbeidet. Grunnfinansiering av samarbeidet har så langt skjedd i form av et spleiselag fra de deltakende parter med et beløp på 200 000 kroner per år. Byen Vår Gjøvik har deltatt med 100 000 kroner per år. ATP-samarbeidet har vært organisert gjennom en styringsgruppe og en administrativ samarbeidsgruppe med medlemmer fra de respektive parter.

Styringsgruppa har bestått av én representant fra hver av partene og blitt ledet av ordfører i Gjøvik kommune. Sykkelbyen Gjøvik har vært en del av ATP-samarbeidet og en del av styringsgruppas mandat. Sykkelbyen Gjøvik ledes av prosjektleder fra Gjøvik kommune.

Prosjekter

Det er mange tiltak og prosjekter som springer ut av ATP-samarbeidet. Av de siste kan vi trekke frem utbedringen av Strandgata, som åpnet oktober 2021.

Fornyet gatebruksplan med tiltaksliste og parkeringsstrategi ble vedtatt av Gjøvik kommunestyre i desember 2021.

For å følge opp vedtatte tiltak i gatebruksplan og parkeringsstrategi, er det nå i høst satt i gang to mulighetsstudier. Gjennom mulighetsstudiene handler det om å få frem hvilke muligheter som finnes, hvilke konsekvenser de ulike mulighetene kan føre med seg, og hva som kan være aktuelle tiltak. Det vil ikke bli fattet noen beslutninger basert på mulighetsstudiene, men det vil være viktig kunnskapsgrunnlag inn i videre diskusjoner frem mot aktuelle tiltak og videre oppfølging. I de neste fasene vil det blir lagt opp til medvirkning og dialog rundt aktuelle tiltak.

Mulighetsstudie Bjørnsons gate / Hunnsvegen

Gjennom dette mulighetsstudie skal det vurderes mulighetene og aktuelle grep/tiltak som må til for at Bjørnsons gate skal blir en gate du velger å kjøre i når du skal igjennom sentrum.  

Mulighetsstudie sentrumsnært parkeringsanlegg

Parkeringsstrategiens første strategi sier at lokalisering av større p-anlegg; etablering i parkeringsanlegg skal skje tett inntil sentrum og i tilknytning til hovedgatenett. Dette mulighetsstudien skal se på aktuelle områder tett ved sentrum og sentrumsgater for et nytt offentlig tilgjengelig parkeringsanlegg. Det er også et mål om at antallet parkeringsplasser i sentrum skal holdes på omtrent samme nivå, noe som aktualiserer behovet for nytt parkeringsanlegg som kan supplere plasser som blir tatt vekk og ha tilstrekkelig kapasitet for årene fremover.