Areal- og transportplan Gjøvik (ATP)

ATP Gjøvik er samhandlingsarena om byutvikling i Gjøvik - mellom partene Gjøvik kommune, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår Gjøvik. Byutviklingssamarbeidet bygger på virkemidler innenfor areal- og tranportplanlegging. 

Visjon Gjøvik 2030 ble utarbeidet i 2011  og - er strategi for ny byutvikling;
Samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik Visjon Gjøvik 2030 - ATP Gjøvik.

Arbeidet med å revidere "Visjon Gjøvik 2023" pågår nå i 2023. 

Her er hovedmålene

  1. Gjøvik skal være en attraktiv by i en konkurransedyktig region.
  2. Gjøvik skal være en kompakt by med attraktive boliger, boligmiljøer og et pulserende byliv for folk i alle aldere.
  3. Gjøvik skal knyttes nærmere til Mjøsa.
  4. Gjøvik by er vekstdynamo for hele kommunen og regionen.
  5. Gjøvik by skal være en attraksjon i seg selv. Gjøvik by skal ha en sjarmerende bykjerne med et pulserende byliv fylt med opplevelse, flott arkitektur, gangstrøk, attraktive boliger, vakre gater, allsidig kultur- og fritidsliv og et dynamisk handelsmiljø.
  6. Det er enkelt å reise til Gjøvik sentrum samtidig som sentrum er skjermet for unødig biltrafikk.
  7. Gjøvik skal ha et attraktivt busstilbud som kan konkurrere med privatbilen slik at andelen som benytter buss fordobles.
  8. Gjøvik skal ha et hovedsykkelvegnett som gjør sykkelen til et attraktivt transportmiddel og får flere til å sykle slik at andelen som benytter sykkel fordobles.
  9. Det er enkelt å parkere for handlende og besøkende til sentrum.

Styringsgruppe og samarbeidsgruppe

ATP Gjøvik styres av en samarbeidsavtale mellom partene. Avtalen er reforhandlet flere ganger, senest av kommunestyret i møtet i oktober 2021. Denne er gjeldende i perioden 1. januar 2022 - 31. desember 2025.

Samarbeidsavtalen omhandler både arbeids- og ansvarsfordeling mellom partene, finansiering av tiltak og grunnfinansiering av samarbeidet.

ATP-samarbeidet er organisert med en styringsgruppe og en administrativ samarbeidsgruppe med medlemmer fra de respektive parter. Styringsgruppa består én representant fra hver av partene og ledes av ordfører i Gjøvik kommune. Sykkelbyen Gjøvik er del av ATP-samarbeidet og en del av styringsgruppas mandat. Sykkelbyen Gjøvik ledes av prosjektleder fra Gjøvik kommune.

Prosjekter

Mange tiltak og prosjekter springer ut av ATP-samarbeidet. Av de siste kan vi trekke frem utbedringen av Strandgata, som åpnet oktober 2021. Videre utbedring i Strandgata fra Niels Ødegaards gate til Østre Totenveg pågår i 2023. 

Fornyet gatebruksplan med tiltaksliste og parkeringsstrategi ble vedtatt av Gjøvik kommunestyre i desember 2021.

For å følge opp vedtatte tiltak i gatebruksplan og parkeringsstrategi, ble det høsten 2022 utarbeidet to mulighetsstudier. Mulighetsstudiene omhandler å få synliggjort hvilke muligheter som finnes, hvilke konsekvenser de ulike mulighetene kan føre med seg, og aktuelle tiltak. Det vil ikke bli fattet noen beslutninger basert på mulighetsstudiene, men det vil være viktig kunnskapsgrunnlag inn i videre diskusjoner frem mot aktuelle tiltak og videre oppfølging. I de neste fasene vil det blir lagt opp til medvirkning og dialog rundt aktuelle tiltak.

Mulighetsstudie Bjørnsons gate / Hunnsvegen

Mulighetsstudie vurderer muligheter, konsekvenser og aktuelle grep/tiltak som må til for at Bjørnsons gate skal blir en gate du velger å kjøre i når du skal igjennom sentrum. Mulighetsstudiet omhandler også hvordan Hunnsvegen kan utformes for en gate prioritert for myke trafikanter og kollektivtrafikk, samtidig som at Hunnsvegen også skal ha biltrafikk.  

Mulighetsstudie sentrumsnært parkeringsanlegg

Parkeringsstrategiens første strategi sier at lokalisering av større p-anlegg; etablering i parkeringsanlegg skal skje tett inntil sentrum og i tilknytning til hovedgatenett.

Mulighetsstudien har vurdert aktuelle områder tett ved sentrum og sentrumsgater for et nytt offentlig tilgjengelig parkeringsanlegg. Det er også et mål om at antallet parkeringsplasser i sentrum skal holdes på omtrent samme nivå, noe som aktualiserer behovet for nytt parkeringsanlegg som kan supplere plasser som blir tatt vekk og ha tilstrekkelig kapasitet for årene fremover.