Ung i Gjøvik

E6 gjennom Biri

E6 gjennom Biri

Innen 2025 skal det bygges firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t gjennom Biri.

Hvor vegen skal gå er allerede fastsatt. Nå ønsker vi innspill til hvordan vi på en god måte kan komme oss til områdene ved Mjøsa og stedene på andre siden av E6.

Hensikten med prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet, samfunnsnytte og bedre fremkommelighet.
  • Knytte sammen kommunene i Mjøsregionen.

Planlegging av E6

  • I tidligere vedtatt kommunedelplan er trase for E6 fastlagt – traseen skal nå optimaliseres og detaljeres gjennom reguleringsplan.
  • I forbindelse med Bygdelab tar vi imot dine innspill på denne nettsiden, på omsorgssenteret og Folketråkk.
  • Senere kan man også fremme formelle innspill til reguleringsplanen i en høringsrunde.
  • Etter vedtak av reguleringsplan starter utbyggingsfasen.
  • Strekningen skal være ferdig utbygd i 2025.

Se kart over området med tegnforklaring. (PDF, 5 MB)

Gi oss dine innspill

Nå vil vi høre dine innspill rundt hvordan vi kan få best mulig tilgang til områdene ved Mjøsa og stedene på andre siden av E6.

  • Hvordan og hvor er det best å krysse E6 for gående og syklende?
  • Hvilke park- og uteområder er det viktigst for deg å ha enkel tilgang til?

(Alle innspill legges til nederst på denne siden.)


Felt merket med * må fylles ut

Har du spørsmål?

Klikk for stort bilde

Anna Ekrem

Arealplanlegger i Gjøvik kommune

E-post: anna.ekrem@gjovik.kommune.no

Deres innspill

Lag to skikkelig fine overganger på hver sin side av Biri senter, en direkte ned mot Nystranda, og en til båthavna! :) Og overgang til Kremmerodden - i forlengelse av et nytt gangfelt som også trengs!

Bevar båthavna, den lange strekka forbi travbanen. Sats på å bygge ut travbanerunden slik at den er et attraktivt turområde året rundt. Støyskjerming fra E6 blir viktig. Det må bygges masse ny gang- og sykkelveg i forkant for at dette skal bli trygge skoleveier for barn i utbyggingsperioden! Gangvei helt ut til Mjøsbrua / Fjordheim sørover, og nordover til Biristrand.

Viktig med gode, belyste og trygge overganger slik at Biringene enkelt kommer seg ned til Mjøsa. Dersom E6 berører Kremmerodden, bør det komme kompenserende tiltak på sjølve odden, gode overganger over veien, belysning og lage promenade mellom travbanen og Kremmerodden. Dersom veibygging går utover båthavna og den må flyttes bør det til kompenserende tiltak.

Det bør bli lettere adkomst til Mjøsa og samtidig bør badeplasser og turområder langs Mjøsa utbedres og prioriteres. Støyskjerming fra E6 er viktig.

Må bygge gangveg fra Skrinnhagen og mot biristrand. Livsfarlig skoleveg ! Vegen blir også omkjøringsveg for e6. Lokalvegen tåler ikke det. Vegskulder undergraves av grøftevann etter Svv breddet vegen og asfalterte oppå. Grøftevann går ikke til bekkene, men under lokalveg og under E-6 anlegg. Vannet slår ut på nedsiden av veianlegg. Vismunda må graves ut i utløp og legge stor stein for gyteplasser og så mjøsørret kommer opp. Lage veg/plasser til handicap langs elva også.

E6 med 110 km sone gjennom Biri vil iverksette regelen om at lokalt veinett skal stå for gang og sykkelveier. Sør mot Fjordheim og nordover mot Biristrand er det ikke skikkelige gang og sykkelveier eller belysning. E6 midler må brukes til å bygge ny bru ved Vismunda, gang- og sykkelveier.

Behold strekka ved travbana

Jeg vil beholde og fikse nystranda.

Beholde og fikse nystranda.

Jeg ser at E6 skal gå ved strekka jeg håper at strekka blir for hester trener der.

- Rytter/kusk Thea fra Biri